SAM1050

Sosiale bevegelser og den nye digitale offentligheten

Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)
Årsstudium i samfunnsfag (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Engelsk
 • Emneansvarlig: Anna Erika Myrvold
 • Andre forelesere: Karl Inge Tangen
 • Søknadsfrist: Løpende opptak fram mot studiestart
 • Oppstart: Se semesterplanen
 • Kontakt opptak@hlt.no ved spørsmål eller interesse.

Eksamen

Skoleeksamen på 4 timer. A-F. Teller 100% av sluttkarakteren.

Omfang

36 timer (inklusiv forskningspraksis)

Arbeidskrav

Redusert undervisning: Oppgave på 2500 ord.

Emnebeskrivelse

Emnet SAM 1050 gir en unik innføring i utfordringene og mulighetene som skapes når ulike globale sosiale bevegelser møtes i en ny og til dels globalisert og digitalisert offentlighet. Kurset gir innføring i hvordan sosiale bevegelser oppstår og utbrer seg. Studenten vil få en innføring i metoder og hermeneutiske nøkler til å studere sosiale bevegelser og stille viktige spørsmål som: Hvilke fremtidsvisjoner representer de? Hvordan er de organisert, og hvordan bruker de ulike medier for å skape samhold og spre sitt budskap? Sosiale bevegelser som kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen og ulike bevegelser som fokuserer på global rettferdighet vil bli presentert. Kurset vil også analysere globaliseringen av ulike muslimske bevegelser og kristne bevegelser som pinsebevegelsen. Studenten vil videre få presentert ulike modeller for hvordan man utvikler et godt livssynsåpent samfunn og en god offentlig samtale. Studenten vil få mulighet til å reflektere over hvordan hun eller han kan balansere engasjementet for egne saker med hensynet til andre og til felles goder.

.

Læringsutbytte

.

Kunnskaper

Studiet skal gi:

 • kjennskap til samfunnsvitenskapelige begreper som politisk aktørskap, politiske rom, medborgerskap og identitetspolitikk
 • kunnskap om utvalgte globale sosiale bevegelser som feminisme, miljøbevegelsen og ulike bevegelser som fokuserer på global rettferdighet
 • kunnskap om religiøse bevegelser som pinsebevegelsen, og ulike muslimske bevegelser
 • kunnskap om de problemer og muligheter som et høyteknologisk og multikulturelt samfunn representer i forhold til sosial integrasjon og offentlig debatt
 • kunnskap om teorier om borgerlig offentlighet og om utfordringer og muligheter den nye digitale offentligheten representer for slike teorier
 • kjennskap til religions- og livssynspolitikken i Norge

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens:

 • evne til å forstå og analysere sosiale bevegelser, skriftlig og muntlig
 • evne til å presentere og analysere digitale kilder til studier og forskning
 • evne til å reflektere over religiøs gjestfrihet og politisk toleranse som sivile dyder

.

Generell kompetanse

Studiet skal stimulere:

 • evne og vilje til reflektert engasjement for det en opplever som viktige sosiale anliggender
 • evne til å balansere eget engasjement med hensynet til konkrete andre og felles goder i et livssynsåpent samfunn
 • evne til å reflektere over egne holdninger til sosiale bevegelser man ikke selv er en del av

.

Undervisningsform

Studiet består av en kombinasjon av interaktiv undervisning, lesing av pensum, aktiv digital læring og skriving av oppgave. I dette emnet vil identifisering og bruk av relevante digitale kilder være en viktig del av læringsprosessen. Emnet består av 36 undervisningstimer. Dette inkluderer forelesning, arbeid med caser, gruppediskusjoner og analyse av film og digitale kilder. Noen av timene vil kunne erstattes av deltakelse i forskning ved HLT.

.

Pensumlitteratur

Campbell, Heidi (2012). ”Understanding the Relationship between Religion Online and Offline in a Networked Society.” Journal of the American Academy of Religion, mars 2012, vol. 80, nr. 1, p. 64–93 (30s)

Gripsrud, Jostein, Moe, Hallvard (2010). The Idea of the Public Sphere. A Reader. Lexington Press 2010, s. 235-37, 247- -310 (65 sider)

Ebaugh, H.R. (2009). The Gülen Movement: A Sociological Analysis of a Civic Movement. s.23-46 (23 sider)

Gangopadhyay, S. (2015). Digital Media and Social Movements. ResearchGate.: www.researchgate.net/publication/311873496. (14 sider)

Fuchs, C. (2021). The Digital Commons and the Digital Public Sphere: How to Advance Digital Democracy Today. Westminster Papers in Communication and Culture, 16(1), 9–26. (17 pp.)

Fuchs, Christian (2015). Social media and the public sphere. TripleC: Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society, 12 (1). pp. 57-101 (44 sider)

Furseth, Inger (ed. (2018). Religious Complexity in the Public Sphere: Comparing Nordic Countries.

(Ser. Palgrave studies in religion, politics, and policy) Palgrave MacMillan. Cham, Switzerland: Springer International Publishing. Kap. 1-6.

Knox, Paul L. and Sallie A. Marston (2016). Human Geography: Places and Regions in Global Context.  7th ed. Global Edition. Pearson Education p 369-418 (50 pages)

Miller, Donald E., and Tetsunao Yamamori. 2020. Global Pentecostalism: The New Face of Christian Social Engagement. Oakland: University  of California Press. 15-67 (52 sider)

Mattoni, Alica; Fernanda, Odilla (2021) Digital Media, Activism, and Social Movements’ Outcomes in the Policy Arena. The Case of Two Anti-Corruption Mobilizations in Brazil,

Moghadam, V.M. (2012). Globalization and Social Movements: Islamism, Feminism, and the Global Justice Movement. Lanham Md.: Rowman & Littlefield Publishers. s.1-30, 99 -132 (63 sider )

Plesner, I. T. (2016). Religionspolitikk. Oslo: Universitetsforlaget. S. 11 -210 (199 sider)

Sisler, Vit (2011). Online Fatwas, Arbitration Tribunals and the Construction of Muslim Identity in the UK, i Information, Communication & Society vol. 14 no. 8, 2011. s. 1136-1159 (23 sider)

Staggenborg, S. (2015). Social Movements. New York: Oxford University Press.  (ca. 220 sider)

Tangen, Karl Inge (2013): Pentekostal spiritualitet som senmoderne filosofi og teologi. I Sæther Knut-Willy, Sæther (red) Kristen spiritualitet. Trondheim: Akademika forlag. S. 125-141 (16 sider)

Supplerende litteratur

Almedia, P. (2019). Social Movements: The Structure of Collective Mobilisation pp.1-190

Anfindsen, Ole Jørgen (2015). Fundamentalistiske favntak. Om islamofobi, islamisme og andre typer religiøs eller sekulær fundamentalisme. Kolofon forlag.

Butler, J. (2004). Undoing Gender (Routledge).

Bjørndal, Silje, Tangen, Karl Inge (2013) Gud er tilbake. Religionens rolle i fremtiden. Oslo: Frekk forlag.

Bretherton, L. (2011). Christianity and Contemporary Politics: The Conditions and Possibilities of Faithful Witness. Wiley-Blackwell.

Cahn, M.A., and O’Brien, R. (1996). Thinking About the Environment: Readings on Politics, Property and the Physical World. Armonk, N.Y: Routledge.

Calvert, J. (2010). Sayyid Qutb and the Origins of Radical Islamism (New York: Columbia University Press).

Culture and Religion, vol. 12, no. 2, 2011, Special Issue: The Mediatization of Religion (flere artikler)

Gbowee, Leymah and Mithers, Carol (2011). Mighty Be Our Powers: How Sisterhood, Prayer, and Sex Changed a Nation at War. Beast Books.

Goodwin, Jeff, Jasper, James M. (2014). The Social Movements Reader: Cases and Concepts Chichester, West Sussex, UK ; Malden, MA: Wiley-Blackwell.

 Guinness, Os. The Global Public Sphere. Religion and the Making of a World Safe for Diversity.  IVP 2013 (utdrag, ca. 120)

Hoffman, A.J. (2015). How Culture Shapes the Climate Change Debate. Stanford, California: Stanford Briefs.

Information, Communication & Society vol. 14 no. 8, 2011, Special Issue: Religion and the Internet: Considering the online–offline connection

Osman, T. (2016). Islamism: What it Means for the Middle East and the World. Yale University Press.

Ramadan, T. (2003). Western Muslims and the Future of Islam. Oxford University Press.

Sandel, M. (2007). Justice: A Reader. Oxford ; New York: Oxford University Press)

Shepperd, J. W. (2002).  “Sociology of World Pentecostalism,” I The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, edited by Stanley M. Burgess and Ed M. Van der Maas s. 1083-1090

Smith, Calvin L., ed. (2010). Pentecostal Power: Expressions, Impact and Faith of Latin American Pentecostalism.

Smith, J.K.A. (2014). How (Not) to Be Secular: Reading Charles Taylor. Grand Rapids: Eerdmans.

Steigenga and Cleary, eds. (2007). Conversions of a Continent: Contemporary religious Change in Latin America. (ca. 150s)

Tee, C. (2016). The Gülen Movement in Turkey: The Politics of Islam and Modernity. I. B. Tauris.

Tufekci, Z. (2018). The road from Tahrir to Trump, MIT Technology Review, 121(5), 10-18.

Yong, A. (2010). In the Days of Caesar: Pentecostalism and Political Theology. Wm. B. Eerdmans Publishing.

Yong, A. (2015). Hospitality and the Other: Pentecost, Christian Practices, and the Neighbor ORBIS.

Wall, D. (1993). Green History: A Reader in Environmental Literature, Philosophy and Politics. London: New York: Routledge.

Walters, M. (2006). Feminism: A Very Short Introduction. Oxford : Oxford University Press.

Wariboko, N. (2014). The Charismatic City and the Public Resurgence of Religion: A Pentecostal Social Ethics of Cosmopolitan Urban Life. New York, NY: Palgrave Macmillan.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.