SAM1060

Det moderne slaveriet

Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)
Årsstudium i samfunnsfag (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Engelsk
 • Emneansvarlig: Catharina Drejer
 • Oppstart: Våren 2023

Eksamen

Skrive oppgave over selvvalgt tema på 2500 ord. Denne eksamenen kan også gjennomføres i gruppe med utvidet krav til antall ord. Teller 100%. Vurderes A-F.

Omfang

36 timer  (inklusiv forskningspraksis)

Arbeidskrav

Levere en skriftlig observasjons-, bok-/medie- eller forskningsrapport på 1500 ord, eller en tilsvarende digital rapport
Redusert undervisning: Oppgave på 2500 ord.

Emnebeskrivelse

Emnet SAM1060 gir en innføring i ulike tilnærminger til det moderne slaveriet og menneskehandel. Studenten vil få en innføring i det moralske, juridiske og teologiske grunnlaget denne kampen hviler på. Kurset vil også diskutere ulike årsaker til moderne slaveri som globalt problem, inkludert fattigdom og sosial ulikhet, og kulturelle og politiske forhold. Endelig vil kurset også gi en innføring i ulike former for anti-slaveri arbeid og i kollektive og individuelle livsstrategier som kan bidra til en mer rettferdig verden. Studentene vil også få mulighet til å gjøre et case-studium av et sosialt fenomen eller av organisasjoner og bevegelser som bidrar på dette området.

.

Læringsutbytte

.

Kunnskaper

Studiet skal gi:

 • kjennskap til ulike teorier om rettferdighet og det rettferdige samfunn
 • kunnskap om årsaker til moderne slaveri, menneskehandel og utbytting av ressurssvake grupper
 • kunnskap om det juridiske, moralske og teologiske grunnlaget for å bekjempe menneskehandel og moderne slaveri
 • kunnskap om ulike sosiale strategier for å skape en mer rettferdighet verden med vekt på strategier for å bekjempe moderne slaveri og hjelpe utsatte grupper
 • kjennskap til ”case studier” av sosiale bevegelser og sivilsamfunnsorganisasjoner som har bidratt til endring av slavers livsvilkår

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens:

 • evne til å reflektere over begrunnelser for menneskelig verdighet og menneskers rettigheter
 • evne til å analysere moderne slaveri og menneskehandel som komplekse fenomener
 • evne til å analysere og forstå strategier for sosial endring
 • evne til å reflektere over eget liv og strategier for eget samfunnsengasjement

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi:

 • evne til å nærme seg enkeltmennesker med empati og engasjement
 • evne til å nærme seg sosiale problemer med kritisk distanse og reflektert engasjement

.

Undervisningsform

Studiet består av en kombinasjon av interaktiv undervisning, lesing av pensum, aktiv digital læring, rollespill og skriving av selvalgt oppgave. I dette emnet vil identifisering og bruk av relevante digitale kilder være en del av læringsprosessen. Emnet består av 48 undervisningstimer. Noen av timene vil kunne erstattes av deltakelse i forskning ved HLT eller deltakende observasjon i en relevant sosial kontekst.

.

Pensumlitteratur

Allain, Jean (2012). Bellagio Harvard Guidelines on the Legal Parameters of Slavery. Available via this link: http://www.law.qub.ac.uk/schools/SchoolofLaw/FileStore/Filetoupload,651854,en.pdf (7 sider)

Bales, Kevin (2000). Det nye slaveriet: Nytt slaveri i den globale økonomien. Genesis forlag. (283 sider)

Drejer, Catharina & Bales, Kevin (2018). #SlaveTech: A Snapshot of Slavery in a Digital Age. Frekk Forlag. (190 sider)

Greenbaum, V Jordan (2014). ‘Commercial Sexual Exploitation and Sex Trafficking of Children in the United States’ Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care. P:245-269. (24 sider)

Hopper, Elizabeth K. (2017) ‘Trauma-Informed Psychological Assessment of Human Trafficking Survivors,’ Women & Therapy,40:1-2, pp. 12-30. (18 sider)

Honeyman, Katherine L., Arthur A. Stukas, Mathew D. Marques (2016). ‘Human trafficking: factors that influence willingness to combat the issue’, Journal of Applied Social Psychology 46, pp. 529–543. (14 sider)

Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel (2018) Rapport fra Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel 2017. Available at: https://www.politiet.no/globalassets/03-rad-og-forebygging/menneskehandel/kom-tilstandsrapport-2017.pdf  (66 sider)

Pascual-Leone, Antonio, Jean Kim, Orrin-Porter Morrison (2016). ‘Working with Victims of Human Trafficking,’ Journal of Contemporary Psychotherapy 47, pp. 51–59. (8 sider)

Reid, Joan A. (2016). ‘Entrapment and Enmeshment Schemes Used by Sex Traffickers’, Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 28(6) pp. 491–511. (20 sider)

Trodd, Zoe (2013). ‘Am I Still Not a Man and a Brother? Protest Memory in Contemporary Antislavery Visual Culture.’ Slavery & Abolition, 34:2, 338-352, DOI: 10.1080/0144039X.2013.791172 (14 sider)

UN General Assembly (2000). Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&lang=en (11 sider)

Supplerende litteratur

Anfindsen, Ole Jørgen (2015). Fundamentalistiske favntak. Om islamofobi, islamisme og andre typer religiøs eller sekulær fundamentalisme. Kolofon forlag.

Butler, J. (2004). Undoing Gender (Routledge).

Bjørndal, Silje, Tangen, Karl Inge (2013) Gud er tilbake. Religionens rolle i fremtiden. Oslo: Frekk forlag.

Bretherton, L. (2011). Christianity and Contemporary Politics: The Conditions and Possibilities of Faithful Witness. Wiley-Blackwell.

Cahn, M.A., and O’Brien, R. (1996). Thinking About the Environment: Readings on Politics, Property and the Physical World. Armonk, N.Y: Routledge.

Calvert, J. (2010). Sayyid Qutb and the Origins of Radical Islamism (New York: Columbia University Press).

Culture and Religion, vol. 12, no. 2, 2011, Special Issue: The Mediatization of Religion (flere artikler)

Gbowee, Leymah and Mithers, Carol (2011). Mighty Be Our Powers: How Sisterhood, Prayer, and Sex Changed a Nation at War. Beast Books.

Goodwin, Jeff, Jasper, James M. (2014). The Social Movements Reader: Cases and Concepts Chichester, West Sussex, UK ; Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Guinness, Os. The Global Public Sphere. Religion and the Making of a World Safe for Diversity.  IVP 2013 (utdrag, ca. 120)

Hoffman, A.J. (2015). How Culture Shapes the Climate Change Debate. Stanford, California: Stanford Briefs.

Information, Communication & Society vol. 14 no. 8, 2011, Special Issue: Religion and the Internet: Considering the online–offline connection

Osman, T. (2016). Islamism: What it Means for the Middle East and the World. Yale University Press.

Ramadan, T. (2003). Western Muslims and the Future of Islam. Oxford University Press.

Sandel, M. (2007). Justice: A Reader. Oxford ; New York: Oxford University Press)

Shepperd, J. W. (2002).  “Sociology of World Pentecostalism,” I The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, edited by Stanley M. Burgess and Ed M. Van der Maas s. 1083-1090

Smith, Calvin L., ed. (2010). Pentecostal Power: Expressions, Impact and Faith of Latin American Pentecostalism.

Smith, J.K.A. (2014). How (Not) to Be Secular: Reading Charles Taylor. Grand Rapids: Eerdmans.

Steigenga and Cleary, eds. (2007). Conversions of a Continent: Contemporary religious Change in Latin America. (ca. 150s)

Tee, C. (2016). The Gülen Movement in Turkey: The Politics of Islam and Modernity. I. B. Tauris.

Yong, A. (2010). In the Days of Caesar: Pentecostalism and Political Theology. Wm. B. Eerdmans Publishing.

Yong, A. (2015). Hospitality and the Other: Pentecost, Christian Practices, and the Neighbor ORBIS.

Wall, D. (1993). Green History: A Reader in Environmental Literature, Philosophy and Politics. London: New York: Routledge.

Walters, M. (2006). Feminism: A Very Short Introduction. Oxford : Oxford University Press.

Wariboko, N. (2014). The Charismatic City and the Public Resurgence of Religion: A Pentecostal Social Ethics of Cosmopolitan Urban Life. New York, NY: Palgrave Macmillan.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.