SAM1060

Det moderne slaveriet

Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)
Årsstudium i samfunnsfag (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Engelsk
 • Emneansvarlig: Catharina Drejer
 • Søknadsfrist: Løpende opptak fram mot studiestart
 • Oppstart: Se semesterplanen
 • Kontakt opptak@hlt.no ved spørsmål eller interesse.

Eksamen

Skoleeksamen på 4 timer. A-F. Teller 100% av sluttkarakteren.

Omfang

36 timer (inklusiv forskningspraksis)

Arbeidskrav

Levere en skriftlig observasjons-, bok-/medie- eller forskningsrapport på 1500 ord, eller en tilsvarende digital rapport
Redusert undervisning: Oppgave på 2500 ord.

Emnebeskrivelse

Emnet SAM1060 gir en innføring i ulike tilnærminger til det moderne slaveriet og menneskehandel. Studenten vil få en innføring i det moralske, juridiske og teologiske grunnlaget denne kampen hviler på. Kurset vil også diskutere ulike årsaker til moderne slaveri som globalt problem, inkludert fattigdom og sosial ulikhet, og kulturelle og politiske forhold. Endelig vil kurset også gi en innføring i ulike former for anti-slaveri arbeid og i kollektive og individuelle livsstrategier som kan bidra til en mer rettferdig verden. Studentene vil også få mulighet til å gjøre et case-studium av et sosialt fenomen eller av organisasjoner og bevegelser som bidrar på dette området.

.

Læringsutbytte

.

Kunnskaper

Studiet skal gi:

 • kjennskap til ulike teorier om rettferdighet og det rettferdige samfunn
 • kunnskap om årsaker til moderne slaveri, menneskehandel og utbytting av ressurssvake grupper
 • kunnskap om det juridiske, moralske og teologiske grunnlaget for å bekjempe menneskehandel og moderne slaveri
 • kunnskap om ulike sosiale strategier for å skape en mer rettferdighet verden med vekt på strategier for å bekjempe moderne slaveri og hjelpe utsatte grupper
 • kjennskap til ”case studier” av sosiale bevegelser og sivilsamfunnsorganisasjoner som har bidratt til endring av slavers livsvilkår

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens:

 • evne til å reflektere over begrunnelser for menneskelig verdighet og menneskers rettigheter
 • evne til å analysere moderne slaveri og menneskehandel som komplekse fenomener
 • evne til å analysere og forstå strategier for sosial endring
 • evne til å reflektere over eget liv og strategier for eget samfunnsengasjement

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi:

 • evne til å nærme seg enkeltmennesker med empati og engasjement
 • evne til å nærme seg sosiale problemer med kritisk distanse og reflektert engasjement

.

Undervisningsform

Studiet består av en kombinasjon av interaktiv undervisning, lesing av pensum, aktiv digital læring, rollespill og skriving av selvalgt oppgave. I dette emnet vil identifisering og bruk av relevante digitale kilder være en del av læringsprosessen. Emnet består av 36 undervisningstimer. Noen av timene vil kunne erstattes av deltakelse i forskning ved HLT eller deltakende observasjon i en relevant sosial kontekst.

.

Pensumlitteratur

Allain, J. (2012). Bellagio Harvard Guidelines on the Legal Parameters of Slavery. Available via this link: http://www.law.qub.ac.uk/schools/SchoolofLaw/FileStore/Filetoupload,651854,en.pdf (7 pages)

Allain, J., Behbahani, L., Crane, A., LeBaron, G. (2017) Governance gaps in eradicating forced labor: From global to domestic supply chains. Regulation and Governance, 13:1, pp. 86-106. (20 pages).

Awakoyo, A., Jone, T. (2019, 20 June). Are your tinned tomatoes picked by slave labour, The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2019/jun/20/tomatoes-italy-mafia-migrant-labour-modern-slavery (3 pages).

Bales, Kevin (2012). Disposable People: New Slavery in the Global Economy, Revised edition. Berkley: University of California Press. (300 pages)

Bales, K., Drejer, C. (2018). #SlaveTech: A Snapshot of Slavery in a Digital Age. Frekk Forlag. From pp 12-139. (128 pages)

Brysk, A., Choi-Fitzpatrick, A. eds. (2012) From Human Trafficking to Human Rights: Reframing Contemporary Slavery. University of Pennsylvania Press (216 pages).

Dang, M. (2014) An open letter to the anti-trafficking movement. Foreword in Murphy, Laura (2014). Survivors of slavery: Modern-day slave narratives. New York: Columbia University Press. Access pdf here: https://static1.squarespace.com/static/5ee517995ce62276749898ed/t/5f21537298148a15d80a1023/1596019575237/sos-preface-pages-3.pdf (10 pages).

Digidiki, V., Bhabha, J. (2018). «Sexual abuse and exploitation of unaccompanied migrant children in Greece: Identifying risk factors and gaps in services during the European migration crisis,» Children and Youth Services Review, 92(C), pp. 114-121. (7 pages).

Hopper, E. K. (2017) ‘Trauma-Informed Psychological Assessment of Human Trafficking Survivors,’ Women & Therapy, 40:1-2, pp. 12-30. (18 pages)

International Labour Organisation (2014, 03 February). Why definitions matter. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_234854/lang–en/index.htm (2 pages).

Sharapov, K., Hoff, S., Gerasimov, B. (2019) ‘Editorial: Knowledge is Power, Ignorance is Bliss: Public perceptions and responses to human trafficking’, Anti-Trafficking Review, issue 13, pp. 1-11. (11 pages).

Ras, I., Gregoriou, C. (2019) ‘The Quest to End Modern Slavery: Metaphors in corporate modern slavery statements’, Anti-Trafficking Review, issue 13, pp. 100-118. https://gaatw.org/ATR/AntiTraffickingReview_issue13.pdf (18 pages).

Trodd, Z. (2013). ‘Am I Still Not a Man and a Brother? Protest Memory in Contemporary Antislavery Visual Culture.’ Slavery & Abolition, 34:2, 338-352. (14 pages)

UN General Assembly (2000). Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12- a&chapter=18&lang=en (11 pages).

United Nations Office on Drugs and Crime (2021). The Effects of the COVID-19 Pandemic on Trafficking in Persons and the responses and challenges. https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2021/July/covid-19-and-crime_-the-impact-of-the-pandemic-on-human-trafficking.html (90 pages).

 

Supplerende litteratur

Barner, H., Okeh, D.; Camp, M. (2014). ‘Socio-Economy, Inequality, and the Global Slave Trade.’ Societies 4:2, 148-160. (12 pp.)

Cadet, Jean – Robert (1998). Restavec – from Haitian Slave Child to Middle-Class American. University of Texas Press.

Hardina, Donna (2014). ‘Deferred Action, Immigration, and Social Work: What should Social Workers Know?’ Journal of Policy Practice 13:1, 30-44. (14 pp.)

Honeyman, Katherine L., Arthur A. Stukas, Mathew D. Marques (2016). ‘Human trafficking: factors that influence willingness to combat the issue’, Journal of Applied Social Psychology 46, pp. 529–543. (14 pp.)

Kara, Siddharth (2012). Bonded Labor: Tackling the System of Slavery in South Asia. Columbia University Press.

LeBaron, G. (2021) ‘The Role of Supply Chains in the Global Business of Forced Labour.’ Journal of Supply Chain Management.

Mapp, S.C. (2014). Human Rights and Social Justice in a Global Perspective: An Introduction to International Social Work. New York: Oxford University Press. S. 1-120, 153 -220. (187 pp.)

McCracken, Vic (2014). Christian Faith and Social Justice: Five Views. New York: Bloomsbury Academic.

O’Brien, Erin (2019). Challenging the Human Trafficking Narrative Victims, Villains, and Heroes. Routledge.

Pascual-Leone, Antonio, Jean Kim, Orrin-Porter Morrison (2016). ‘Working with Victims of Human Trafficking,’ Journal of Contemporary Psychotherapy 47, pp. 51–59. (8 sider)

Quirk, Joel (2011). The Anti-Slavery Project – from the slave trade to human trafficking. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Reid, Joan A. (2016). ‘Entrapment and Enmeshment Schemes Used by Sex Traffickers’, Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 28(6) pp. 491–511. (20 sider)

Sandel, M. J. (2010). Justice: What’s the Right Thing to Do? New York: Farrar, Straus and Giroux.

Zimmerman, Cathy, Mazeda Hossain, Charlotte Watts (2011). ‘Human trafficking and health: A conceptual model to inform policy, intervention and research.’ Social Science & Medicine, 73, s. 327-335.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.