TEO1010

Nytestamentlig gresk I

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Årsstudium i teologi (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: John Daniel Andersen
 • Oppstart: Dette studiet er ikke tilgjengelig våren 2023.

Eksamen

Gjennomføre en avsluttende skriftlig skoleeksamen på 4 timer. 100%. A-F.

Omfang

48 undervisningstimer

Arbeidskrav

 • Delta i undervisningstimene med samtale og øvelser i grammatikk og oversettelse
 • Delta i studiegrupper/kollokviegrupper – også ut over rammetimetallet for kurset
 • Levere ukeoppgaver som vurderes til bestått/ikke bestått. Studenten må ha fått «bestått» på minst seks av sju ukeinnleveringer. Den siste av de sju innleveringene må bestås.

Emnebeskrivelse

TEO1010 gir en innføring i nytestamentlig koinégresk, morfologi og syntaks. Dette brukes i oversettelse av utvalgte tekster fra Det nye testamente. Det blir forelest i gresk skriftsystem, grammatikk, morfologi og syntaks. De tjue innledende leksjonene og et utvalg av de videregående øvelsene i Bjørn Helge Sandveis Øvingshefte for begynnere i koine-gresk er hovedverktøy i studiet. Ettersom dette øvingsheftet er bygget opp rundt nytestamentlige tekster, kommer studenten helt fra starten av i berøring med Det nye testamentes greske tekst. Mot slutten av semesteret arbeides det med tekster fra Joh 1-4. Gloser i dette tekstavsnittet som forekommer mer enn 10 ganger i NT, skal læres. Det utgjør et omfang på ca. 330 ord. Det forventes at studenten deltar aktivt i timene både med oppgaver og lesing.

.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studiet skal gi…

 • God kunnskap om grunnelementene i gresk grammatikk.
 • Kjennskap til et grunnleggende ordforråd på ca. 330 ord.

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens…

 • Evne til å oversette enklere nytestamentlige tekster

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi …

 • Erfaring i å oversette greske tekster til norsk eller engelsk.
 • Innsikt i hvordan de greske tekstene er bygget opp og hvilke utfordringer oversettelse til norsk eller engelsk innebærer.

.

Undervisningsform

Undervisningen struktureres som forelesninger, oppgaveløsning, oversettelsesseminar og kollokviegrupper. Undervisningsomfanget er på 48 undervisningstimer med kollokviegrupper i tillegg.

.

Pensumlitteratur

Leivestad, R. & Sandvei, B. H. (1996). Nytestamentlig gresk grammatikk (3. utg.). Oslo: Universitetsforl.

Newman, B. M. (1993). A concise Greek-English dictionary of the New Testament. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

Sandvei, B. H. (2004). Gloseguide til det greske nytestamente (4. utg.). Oslo: Litteraturtjenesten MF. (Kjøpes hos Vivo, tidligere Bok & Media)

Sandvei, B. H. (1998). Øvingshefte for begynnere i koine-gresk (7. utg.). Oslo: Litteraturtjenesten ved Det teologiske Menighetsfakultet. (Kjøpes hos Vivo)

Sandvei, B. H. (2003). Glosekort til det greske nytestamente. Oslo: MF’s litteraturtjeneste. (Kjøpes hos Vivo)

Nestle, E. & Nestle, E. (2012). Novum Testamentum Graece (28. rev. utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.