TEO1020

Nytestamentlig gresk II

Bachelor i teologi og ledelse(180 stp/ECTS)
Årsstudium i teologi (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: John daniel Andersen
 • Oppstart: Dette studiet er ikke tilgjengelig våren 23

Eksamen

Gjennomføre en skriftlig skoleeksamen på 4 timer. 100%. A-F.

Omfang

48 undervisningstimer

Arbeidskrav

 • Delta i undervisningstimene med samtale og øvelser i grammatikk, setningsanalyse og oversettelse
 • Delta i 24 timer kollokviesamlinger/ studiegrupper
 • Levere 4 innleveringsoppgaver som vurderes til bestått/ikke bestått. 75 % av alle innleveringer må bestås.
 • Gjennomføre en totimers skriftlig prøve som vurderes til bestått/ikke bestått

Emnebeskrivelse

Emnets målsetting er at studenten skal bli i stand til å lese og oversette greske tekster på egen hånd fra Det Nye Testamente. Studenten skal kunne analysere setninger og ha god kjennskap til gresk morfologi og syntaks. Greske gloser med en hyppighet på over 10 ganger i NT forventes det kjennskap til.

TEO1020 struktureres som et lesekurs hvor studentene gjennomgår øvelser og oversetter under veiledning utvalgte avsnitt av den nytestamentlige greske tekst ut fra Nestle-Alands Novum Testamentum Graece (28. utgave).

Det leses tekster fra forskjellige litterære sjangere som evangelium, historieverk, brevlitteratur og apokalypse, i det vesentlige fra Det nye testamentes to mest omfattende forfatterskap, Lukas og Paulus. Tekstutvalget tjener dessuten det hensyn at det danner grunnlag for eksegesen i TEO2110.

.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studiet skal gi…

 • Fordypet kjennskap til nytestamentlig gresk grammatikk
 • Innlæring av et grunnleggende ordforråd på ca. 1000 ord (alle ord i NT som forekommer 10 ganger eller mer).
 • Godt kjennskap til et utvalg greske tekster fra forskjellige nytestamentlige litteraturturtyper: Evangelielitteratur (Johannes- og Lukasevangeliet), apokalyptisk litteratur (Johannes’ åpenbaring), og paulinsk brevlitteratur (1. Korinterbrev).

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens…

 • Evne til å lese og oversette kursets utvalg av greske NT-tekster
 • Evne til å oversette ukjente greske NT-tekster (og andre koine-tekster) ved hjelp av basiskunnskaper og standard språklige hjelpemidler.

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi …

 • Innsikt i hvordan de greske tekstene er utformet og hvilke utfordringer oversettelse til norsk eller engelsk innebærer.
 • Kjennskap til et av antikkens hovedspråk og derved tilgang til hellenismens andre greske tekster.

.

Undervisningsform

Undervisningen struktureres som oversettelsesseminar og kollokviegrupper. Undervisningsomfanget er på 48 undervisningstimer med kollokviegrupper i tillegg.

.

Pensumlitteratur

Leivestad, R. & Sandvei, B. H. (1996). Nytestamentlig gresk grammatikk (3. utg.). Oslo: Universitetsforl.

Newman, B. M. (1993). A concise Greek-English dictionary of the New Testament. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

Sandvei, B. H. (2004). Gloseguide til det greske nytestamente (4. utg.). Oslo: Litteraturtjenesten MF. (Kjøpes hos Bok & Media)

Sandvei, B. H. (1998). Øvingshefte for begynnere i koine-gresk (7. utg.). Oslo: Litteraturtjenesten ved Det teologiske Menighetsfakultet. (Kjøpes hos Bok & Media)

Sandvei, B. H. (2003). Glosekort til det greske nytestamente. Oslo: MF’s litteraturtjeneste. (Kjøpes hos Bok & Media)

Sandvei, B. H. (2006). Greske tekster: Hjelpebok til studiet av NT-tekster (Korrigert opptrykk utg.). Oslo: Litteraturtjenesten, Det teologiske Menighetsfakultet. (Kjøpes hos Bok & Media)

Nestle, E. & Nestle, E. (2012). Novum Testamentum Graece (28. rev. utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.