TEO1041

Introduksjon til apologetikk

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: John Daniel Andersen
 • Søknadsfrist: 1. august
 • Oppstart: 7. september
 • Etter 1. august er det løpende opptak fram mot studiestart.

Eksamen

Gjennomføre en 4 timers skoleeksamen. 100%. A-F

Omfang

24 undervisningstimer (16 timer ved redusert undervisning)

Kursbeskrivelse

Introduksjon til apologetikk gir innføring i noen av de mest vanlige motforestillingene mot den kristne, og de svar som kan gis fra et kristent ståsted. Kurset tar også for seg intellektuelle grunner til støtte for den kristne troen på Gud. Utvalgte temaer er:

 • Det ondes problem
 • Meningen med livet
 • Gudsbevis
 • Bibelens historiske troverdighet
 • Forholdet mellom kristen tro og vitenskap

Kristen initiasjon er en studie av sammenhengen mellom omvendelse, tro, dåp og åndsdåp. Kurset gir kjennskap til ulike kirkelige tradisjoners syn med vekt på pinse-karismatiske bevegelser.

.

Læringsutbytte

.

Kunnskaper

Studiet skal gi…

 • kjennskap til klassiske problemstillinger knyttet til det ondes problem
 • kjennskap til eksistensielle problemstillinger og kristen tro
 • kjennskap til ulike typer gudsbevis, og debatten om disse
 • kjennskap til aktuelle problemstillinger knyttet til Bibelens historiske troverdighet
 • kjennskap til debatten om forholdet mellom vitenskapelig forskning og kristen tro

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens

 • evne til å reflektere selvstendig over argumenter som er vanlig å fremme for og imot en kristen gudstro
 • evne til å foreta drøftelser av disse spørsmålene.

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi

 • en grunnleggende innsikt i religionsfilosofiske problemstillinger.
 • kompatense til å analysere og møte argumenter mot kristen tro med kritisk distanse og respekt.

 

Undervisningsform

Undervisning gis i form av interaktive forelesninger i emnet, eget studium av faglig litteratur og eventuell annen ressurslitteratur.

.

Pensumlitteratur

Boyd, Gregory A. (2008): Letters From A Skeptic. Colorado Springs, s. 22–232 (210 s.)

Craig, William L. (2008): Reasonable Faith: Christian Truth and Apologetics. Wheaton, Illinois: Crossway Books, s. 15-25, 29-60, 65-88, 93-103, 106-114, 150–158, 170-181, 189-196; 360-400 (150 s.)

Hick, John (1977). Evil & the God of Love. 2nd ed. London: The MacMillian Press, s. 265-277, 324-325 (14 s).

Schaeffer, Francis A. (1990): Trilogy. Leicester: Inter-Varsity Press, s. 93-97 (5 s.).

Supplerende litteratur

Andersen, Øyvind G. (2013, 3. utg.): Våg å tenke – våg å tro! Brumunddal: Global MIsjon (øvrige deler av boken, se ovenfor under pensumlitteratur, ca. 145 sider).

Craig, William L (2008).: Reasonable Faith: Christian Truth and Apologetics. Wheaton, Ill: Crossway.

Strobel, Lee (1998): The Case for Christ. Grand Rapids, MI.

Strobel, Lee (2004): The Case for a Creator. Grand Rapids, MI.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.