TEO2020

Nytestamentlig teologi

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp)
Årsstudium i teologi (60 stp)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: John Daniel Andersen
 • Søknadsfrist: 1. august
 • Oppstart: 5. september
 • Etter 1. august er det løpende opptakt fram mot studiestart.

Eksamen

 • Skrive en oppgave på 3000 ord +/- 10 % på et selvvalgt tema fra pensum etter nærmere bestemte retningslinjer. Temavalg skal godkjennes av faglærer. 50%. A-F.
 • Gjennomføre muntlig eksamen. 50%. A-F.

Omfang

48 undervisningstimer

Emnebeskrivelse

Emnet TEO2020 Nytestamentlig teologi gir fordypet forståelse for sentrale tema i de nytestamentlige tekstenes teologi. Et andre hovedanliggende vil være kritiske refleksjoner rundt hvordan teologi konstrueres med bibeltekster som bakgrunn.

.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kjennskap til sentrale tema i de nytestamentlige skriftene. Dette inkluderer:

 • kjennskap til ulike modeller for å tilnærme seg nytestamentlig teologi
 • god kunnskap om sentrale tema og tekster i Evangeliene og i Apostlenes gjerninger
 • god kunnskap om sentrale tema i Pauluslitteraturen.
 • god kunnskap om sentrale tema i Johannelitteraturen.

Ferdigheter

 • evne til å reflektere over mangfold og enhet i Det nye testamente.
 • evne til å lese tekstene i nye testamentet teologisk.
 • evne til å analysere ulike måter bibeltekster har blitt brukt i teologiske argumenter

.

Generell kompetanse

 • innsikt i hvordan kanoniske tekster har blitt håndtert innenfor den kristne tradisjonen.
 • kritisk refleksjon over egen troshistorie og bruk av bibelen.

.

Undervisningsform

Undervisningen gis i form av interaktive forelesninger i emnet, eget studium av faglig litteratur og annen ressurslitteratur og muntlige presentasjoner og analyser.

.

Pensumlitteratur

Marshall, I. Howard. (2004) New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel.
Downers Grove, IL: IVP.

Supplerende litteratur

Balla, Peter. (1998) Challenges to New Testament Theology. Baker Academic.

Dunn, J. D. G. (2009). New Testament Theology. An Introduction. Nashville, TN.: Abingdon.

Helyer, Larry R. (2008). The Witness of Jesus, Paul and John. An Exploration in Biblical Theology. Downers Grove, IL: IVP.

Schnelle, Udo. (2009) Theology of the New Testament. Tr. Eugene Boring. Baker Academic.

Thielman, Frank S. (2011). New Testament Theology. Grand Rapids: Zondervan.

Thomas, John C. (2000) : “Reading the Bible from within Our Traditions: A Pentecostal Hermenutic as Test Case”. I Green, Joel & Turner, Max (red.): Between Two Horizons. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. s.108 -123.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.