TEO2020

Nytestamentlig teologi

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp)
Årsstudium i teologi (60 stp)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: John Daniel Andersen
 • Søknadsfrist: Løpende opptak fram mot studiestart
 • Oppstart: Se semesterplanen
 • Kontakt opptak@hlt.no ved spørsmål eller interesse.

Eksamen

 • For å få godkjent TEO2020 må den enkelte student:  
  • skrive en oppgave på 3000 ord +/- 10 % på et selvvalgt tema fra pensum etter nærmere bestemte retningslinjer. Temavalg skal godkjennes av faglærer. Oppgaven vurderes A-F, og teller 50% av karakteren i TEO2020.  
  • gjennomføre muntlig eksamen, som vurderes A-F. Eksamen teller 50% av karakteren i TEO2020. 

Omfang

40 undervisningstimer

Emnebeskrivelse  

Emnet TEO2020 Nytestamentlig teologi gir fordypet forståelse for sentrale tema i de nytestamentlige tekstenes teologi. Et andre hovedanliggende vil være kritiske refleksjoner rundt hvordan teologi konstrueres med bibeltekster som bakgrunn.  

 

Læringsutbytte  

En student som har fullført emnet TEO2020 Nytestamentlig teologi skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap  

Studenten: 

 • har kjennskap til ulike modeller for å tilnærme seg nytestamentlig teologi  
 • har god kunnskap om sentrale tema og tekster i Evangeliene og i Apostlenes gjerninger  
 • har god kjennskap til sentrale tema i Pauluslitteraturen. 
 • har god kunnskap om sentrale tema i Johanneslitteraturen. 

 

Ferdigheter  

Studenten: 

 • kan reflektere over mangfold og enhet i Det nye testamente. 
 • har evne til å lese tekstene i nye testamentet teologisk. 
 • har utviklet sin evne til å analysere ulike måter bibeltekster har blitt brukt i teologiske argumenter 

 

Generell kompetanse 

Studenten: 

 • har innsikt i hvordan kanoniske tekster har blitt håndtert innenfor den kristne tradisjonen. 
 • har evne til kritisk refleksjon over egen troshistorie og bruk av bibelen. 

 

Undervisningsform  

Undervisningen gis i form av interaktive forelesninger i emnet, eget studium av faglig litteratur og annen ressurslitteratur og muntlige presentasjoner og analyser.  

 

Pensumlitteratur 

Marshall, I. Howard. (2004) New Testament Theology: Many Witnesses, One Gospel. Downers Grove, IL: IVP. 

Supplerende litteratur 

Balla, Peter. (1998) Challenges to New Testament Theology. Baker Academic. 

Dunn, J. D. G. (2009). New Testament Theology. An Introduction. Nashville, TN.: Abingdon.  

Helyer, Larry R. (2008). The Witness of Jesus, Paul and John. An Exploration in Biblical Theology. Downers Grove, IL: IVP. 

Schnelle, Udo. (2009) Theology of the New Testament. Tr. Eugene Boring. Baker Academic. 

Thielman, Frank S. (2011). New Testament Theology. Grand Rapids: Zondervan. 

Thomas, John C. (2000) : “Reading the Bible from within Our Traditions: A Pentecostal Hermenutic as Test Case”. I Green, Joel & Turner, Max (red.): Between Two Horizons. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. s.108 -123.  

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.