TEO2130

Gammeltestamentlig teologi

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Årsstudium i teologi (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: John Daniel Andersen og Anne Lise S. Valle
 • Søknadsfrist: Løpende opptak fram mot studiestart
 • Oppstart: Semesterstart for våren 2023 er mandag 9. januar. For mer detaljert informasjon, se semesterplanen.

Eksamen

 • skrive en firetimers (4) skoleeksamen. 50%. A-F.
 • skrive en 3000 ord oppgave. 50%. A-F.

Omfang

48 undervisningstimer

Emnebeskrivelse

TEO2130 Gammeltestamentlig teologi (10 stp/ECTS) gir en fordypning innenfor det bibelske materiale med særlig fokus påbibelteologiske perspektiver i Det gamle testamentet. Emnet har som målsetning å sette i gang teologisk refleksjon på grunnlag av en historisk og litterær analyse av tekstene, og gjennomgang av hvordan tekstene har blitt forstått i ulike kontekster.

.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studiet skal gi…

 • kjennskap til ulike modeller for å tilnærme seg gammeltestamentlig teologi
 • kjennskap til den kristne bruken av det Gamle Testamentet/Hebraiske Bibelen
 • god kunnskap om sentrale tema i gammeltestamentlig teologi
 • god kunnskap om historiske tilnærminger til gammeltestamentlig teologi

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens…

 • evne til å reflektere selvstendig teologisk, og lese tekstene i Gamle Testamentet teologisk.
 • evne til å reflektere over hvordan teologi forholder seg til konkrete historiske situasjoner.
 • evne til å reflektere over mangfold og enhet i Det Gamle Testemente.
 • evne til å analysere ulike måter bibeltekster har blitt brukt i teologiske argumenter.

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi …

 • en kritisk forståelse for Bibelens identitetsskapende rolle for troende mennesker.
 • respekt for andres forståelse og tenkning omkring de bibelske tekster.

.

Undervisningsform

Undervisningen gis i form av interaktive forelesninger i emnet, eget studium av faglig litteratur og annen ressurslitteratur og muntlige presentasjoner og analyser i seminarform. Undervisningsomfanget er totalt sett på 48 timer.

.

Pensumlitteratur

Barker, David L. (2010) Two Testaments, One Bible: The Theological Relationship between the Old and New Testaments. Grand Rapids: IVP Academic. Side 1-162.

Routledge, Robin. (2013) Old Testament Theology: A Thematic Approach. Grand Rapids: IVP Academic. 384s.

Klink III, Edward. (2012) Understanding Biblical Theology: A Comparion of Theory and Practice. Grand Rapids: Zondervan. 192s.

Supplerende litteratur

Brueggemann, Walter (2008): Old Testament Theology: An Introduction. Library of Biblical Theology. Nashville: Abingdon Press.

Childs, Brevard S. (1990) Old Testament Theology in a Canonical Context. Fortress Press.

Levenson, Jon D. (1987) Sinai and Zion: An Entry in the Jewish Bible. New York: Harper One,

Mead, James K. (2007) Biblical Theology: Issues, Methods, Themes. Westminster John Knox. 336s.

Moberly, Walter. (2015) Old Testament Theology: Reading the Old Testament as Christian Scripture. Grand Rapids: Baker Academic.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.