UNG1220

UNG bærekraft og ledelse

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Årsstudium i barne- og ungdomsarbeid (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Lars Tore Jørgensen
 • Søknadsfrist: 31. januar 2022
 • Oppstart: 2. februar 2022

Eksamen

En skriftlig oppgave på 2000 ord. 50%. A-F.

En bokrapport på 1500 ord. 25%. A-F.

En refleksjon rundt praksis eller egen erfaring på 1000 ord. 25%. A-F.

Omfang

40 undervisningstimer og 8 timer i kollokviegrupper

Emnebeskrivelse

Kurset vil gi innsikt i verdier og uttrykksformer som forekommer i lokale ungdomskulturer og de samfunnsmessige impulser som utgjør rammene omkring barn og ungdom. Samtidig som en får kunnskap om den teologiske tenkning som har vært med på å forme vår aktuelle tenkning og praksis i ungdomsarbeidet. I spenningen mellom disse to arenaer utvikles kirkens mangfoldige barne- og ungdomsarbeid.

Kurset tar sikte på å gi studenten forståelse for og kompetanse i forhold til å kunne handle i dette spenningsfeltet og spesifikt å være med på å etablere kirkelig barne- og ungdomsarbeid som er både autentisk og relevant i forhold til både dem som har vokst opp med aktivt kirkeengasjement og dem som ikke har gjort det.

.

Læringsutbytte

Studier i emnet har som målsetning å gi følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studiet skal gi:

 • oversikt over modeller for innovasjon, idéutvikling og prosjektoppstart med tanke på etablering, revitalisering og videreutvikling av barne- og ungdomsarbeid, samt plassering av arbeidet i en menighetskontekst.
 • god innsikt i ungdomskulturbegrepet, kulturanalyse og aktuelle strømninger i ungdomskulturene.
 • kjennskap til faktorer som former barn og unges verdier og tolkning av livet

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens:

 • evne til prinsipielle vurderinger omkring bruken av forskjellige modeller i det kristne barne- og ungdomsarbeidet.
 • ferdigheter til å lede både den konkrete etablering og den kontinuerlige utvikling av et lokalt barne- og ungdomsarbeid.
 • kompetanse til å utvikle ungdomsarbeidet gjennom bærekraftige strukturer ved gjennom visjon – og verdidokumenter, evaluering og organisatorisk utvikling.
 • evne til å lede en idé utviklingsprosess

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi:

 • evnen til å navigere sensitivt mellom forskjellige kulturer, med spesielt henblikk på helhetlig tenkning i menighetsbyggende arbeid.
 • evne til å lede oppstart, utvikling og oppfølging av et kristent ungdomsarbeid
 • fremme respekt og forståelse for ulike måter å drive kristent ungdomsarbeid
 • utvikle god dømmekraft i forhold til å gjøre strategiske valg som kan lede til god måloppnåelse i barne og ungdomsarbeidet

.

Undervisningsform

Forelesninger, studiegrupper, gruppearbeid, studentopplegg, feltstudier og samtale. Undervisningen består av til sammen 40 undervisningstimer og 8 timer i kollokviegrupper.

.

Pensumlitteratur

Aagre, Willy (2014). «De unges arenaer». I Ungdomskunnskap: Hverdagslivets kulturelle former. Bergen: Fagbokforlaget. 2.utgave. s. 159-195, 36 s. Kompendium.

De Vries, M. (2008). Sustainable Youth Ministry: Why Most Youth Ministry Doesn’t Last and What Your Church Can Do About It. Downers Grove: IVP Books. (225 sider)

Madsen, Ole Jacob (2018) Generasjon Prestasjon: Hva er det som feiler oss? Universitetsforlaget. (224 sider)

Powell, Kara E. (2016). Growing Young: 6 Essential Strategies to Help Young People Discover and Love your Church. Grand Rapids: Baker Academic. (336 sider)

Ulstein, Jan Inge og Per M. Aadnanes (red.) (2011). Vegar i vegløysa?: Ungdom, identitet og livssynsdanning i det postmoderne. Trondheim: Tapir. s. 95-180. Kompendium.

 

Supplerende litteratur

Dean, K. (2004). Practicing Passion: Youth and the Quest for a Passionate Church. Grand Rapids, Eerdmans.

Powell Kara E. (ed.) (2011). Sticky Faith Youth Worker edition: Practical Ideas to Nurture Long-Term Faith in Teenagers. Youth Specialities. 199 sider.

Ulstein, Jan O (red) (2005): Ungdom i Rørsle – bind 2. Trondheim: Tapir Forlag. (utvalgte artikler)

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.