UNG1230

UNG trosopplæring

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Årsstudium i barne- og ungdomsarbeid (60 stp/ECTS)

 


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Lars Tore Jørgensen
 • Søknadsfrist: TBA
 • Oppstart: TBA

Eksamen

Skrive et essay på 3500 ord der metodisk bevissthet, faglig kunnskap og konstruktive endringsforslag skal vektes i evalueringen. 100%. A-F.

Omfang

32 undervisningstimer pluss kollokvietimer.

Arbeidskrav

Essayet skal presenteres i kollokviegruppen. Vurderes bestått/ikke bestått

Emnebeskrivelse

Barna har en unik posisjon i Guds rike. Historien om hvordan Jesus pekte på et barn og sa at det var størst i Guds rike legger grunnen for det kristne arbeidet med barna (Matt 18: 1-4). Emnet gir en innføring i ”barnets teologi”. Man ser også på hvordan barnet på en naturlig og forsvarlig måte kan introduseres for troserfaringer.

Det legges særlig vekt på barn og læring. Her ser man på forutsetningene barn har for læring og hvilken betydning det har for barnearbeidet. Viktigheten av differensiering mellom ulike grupper og alderstrinn og hvilken rolle medvirkning har for barnets læring trekkes frem.

Barns utvikling skjer i samspill mellom barnet og dets omgivelser. Denne forståelsen av barns utviklings har konsekvenser for valg av innhold og arbeidsmåter i barnearbeidet. Sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter er viktige områder for læring, erfaring og opplevelse.

Et viktig spørsmål her er i hvilken grad barnearbeidet kan bidra til en positiv identitetsutvikling for hvert enkelt barn. Det tas sikte på at studentene utvikler en forståelse for at alle barn, uansett funksjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn får oppleve at de selv og alle i gruppen er betydningsfulle personer for fellesskapet og troen.

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studiet skal gi…

 • kunnskap om barnets betydning i Guds rike
 • kunnskap om sentrale verdier i barnearbeidet
 • kunnskap om barnearbeidets funksjon i menighetsarbeidet
 • kunnskap om hvordan læring kan skje på en god måte i barnearbeidet
 • kunnskap om de ulike kirkesamfunns trosopplæringsplaner og de grunntanker disse planene bygger på
 • kunnskap om barns utvikling, lek og læring i sosial og kulturell kontekst
 • kunnskap om mangfoldet i forhold til barns funksjonsevne, kjønn og etnisitet

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens…

 • evne til å skape et inkluderende læringsmiljø
 • evne til å legge til rette for åndelig erfaring i barnearbeidet
 • evne til å implementere en helhetlig trosopplæringplan i det lokale menighetsarbeid
 • evne til å føre en god dialog med barnas foreldre

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi …

 • evne til å reflektere kritisk over egen rolle i barnearbeidet
 • evne til å vise omsorg
 • evne til å se det enkelte barns behov

Undervisningsform

Undervisningen struktureres rundt forelesninger, gruppesamtaler og observasjonsøvelser. Hver student skal utarbeide et essay om et eksisterende barnearbeid, diskutere det i forhold til relevant teori og eventuelt foreslå endringer. Dette gjøres på bakgrunn av at studenten selv observerer et barnearbeid vedkommende ikke er aktiv i. Resultatene presenteres og diskuteres i kollokviegrupper. Undervisningen i emnet har et omfang på 32 undervisningstimer pluss kollokviesamlinger.

Pensumlitteratur

Afdal, Geir (2008). «Menigheten som lærende fellesskap. Sosiokulturell læringsteoris muligheter ogbegrensninger som perspektiver på kirkelig læring». Prismet 59. 4: s. 227-245 (18 sider) Kompendium.

Bunge, Marcia J. (ed.) (2008). The Child in The Bible. Grand Rapids: Eerdmans. Utvalgte artikler. (300 sider)

Hamre, T. E., Lundeby, E. og Redse, A. (2014). Barnetro og trosopplæring: Festskrift til Egil Sjaastad på 65-årsdagen. Fagbokforlaget. Utvalgte artikler. 40 sider. Kompendium.

Johannesen, Linda A. (2018) Hver tid teller: Når kirken utruster til slitesterk hverdagstro hos barn og unge: Luther Forlag (185 sider)

Jones, Paul J. (ed.) (2009). Perspectives on Family Ministry: Three Views. B&H Academic (208 sider)

Mæland, Bård (2010). «Forestillingskrefter og trosforestillinger. Om barns imaginasjon.» Prismet 611: 5-17. Kompendium.

Sagberg, S. (2008). «Skjult eller synlig spiritualitet. Trosopplæringsreformen i lys av forskning på barns spiritualitet.» I: Sagberg, S. (red.). Barnet i trosopplæringen: Pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn. Oslo: IKO-Forlaget. (s. 51-77). Kompendium.

Supplerende litteratur

Adams, Kate; Brendan Hyde og Richard Woolley (2008). The Spiritual Dimension of Childhood. Jessica Kingsley Publishers. (160 sider)

Askland, Leif (2006). Kontakt med barn. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 3-4 og 6-8. (141 sider)

Bakke, Odd Magne (2005). When Children became People: the Birth of Childhood in Early Christianity.  Minneapolis, IX. (348 sider)

Beckwith, Ivy (2004). Postmodern Children’s Ministry: Ministry to Children in the 21st Century Church. Zondervan Publishing House (176 sider)

Copsey, Kathryn (2005). From the Ground Up: Understanding the Spiritual World of the Child. Barnabas (160 sider)

Evenshaug, Oddbjørn og Hallen, Dag (2000). Barne og ungdomspsykologi. Spørsmål og oppgaver (4.rev.utg). Oslo: Gyldendal Akademisk. (78 sider)

Hay, David og Rebecca Nye (2006). The Spirit of the Child. Jessica Kingsley Publishers; Revised edition (155 sider)

Loder, James E. (1998). The Logic of the Spirit: Human Development in Theological Perspective. Jossey Bass (384 pp).

Olofsson, Birgitta K. (1993). Lek for livet. Oslo: Forsythia (kap.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10). (125 sider)

Sæbø, Odd Kjetil (2010). Gudsbarnet: Om troens hemmeligheter og en ny trosopplæring. Verbum Forlag. (198 sider)

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.