UNG1240

UNG forkynnelse

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Årsstudium i barne- og ungdomsarbeid (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Lars Tore Jørgensen
 • Søknadsfrist: 12. januar 2022
 • Oppstart: 17. januar 2022

Eksamen

Skrive en oppgave på 3000 ord relatert til fellesskapsformer og kommunikasjonsformer i kirke og samfunn. Studenten redegjør for og evaluerer kirkens aktuelle tenkning og praksis omkring gudstjenestefeiring og undervisning i forhold til ungdom. Oppgaven har også en muntlig presentasjon av prosjektet som det er jobbet med. 100%. A-F.

Omfang

40 undervisningstimer og 8 kollokvietimer

En bokrapport på 1500 ord

Emnebeskrivelse

Kirken har et oppdrag om å forkynne og undervise evangeliet på en slik måte at det skaper mening, tro og et ønske om å leve i etterfølgelse av Kristus. Emnet UNG forkynnelse gir en bred innføring i ulike former for fromidling til tenåringer og unge voksne, samt strategier for å knytte generasjoner sammen i gudstjenesten. Det blir undervist i forberedelsesstrategier for preken og undervisning, og ha som kjennetegner god formidling. Emnet vil dessuten berøre det å hjelpe barn og unge i deres utvikling i tro og spiritualitet, som gir mening for hele livet.

.

Læringsutbytte

Studier i emnet har som målsetning å gi følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studiet skal gi:

 • god forståelse av ulike faktorer som er viktige for barn og unges trosliv og utvikling.
 • innføring i teori og praksis knyttet til åndelig veiledning av unge.
 • kjennskap til perspektiver og gjennomføring av ulike former for gudstjeneste og ungdomsmøter
 • kunnskap om didaktiske ressurser som kan anvendes i forhold til trosformidling og forkynnelse for og med barn og unge

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens:

 • evne til å forstå de muligheter som kirken står overfor i gudstjenestefeiring, forkynnelse, undervisning og sjelesorg.
 • ferdigheter til å ha samtaler og gi åndelig veiledning til barn og unge.
 • evne til å formidle bibelteksten på en engasjerende og troverdig måte for målgruppen barn og unge.

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi:

 • en generell forståelse for den åndelige dimensjonens betydning for enkeltindivider og grupper
 • en generell innføring i kristen livstolkning, og hvilke utfordringer den står overfor i møte med en pluralistisk kultur
 • en generell kompetanse til å inngå i eksistensielle samtaler med barn og unge uavhengig av deres religiøse ståsted

.

Undervisningsform

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, studentopplegg og feltstudier, og har et omfang på 40 undervisningstimer og 8 timer i kollokviegrupper

.

Pensumlitteratur

Austnaberg, h & Mæland,B (red.) (2009): Grensesprengende. Om forkynnelse for ungdom. Trondheim: Tapir Forlag. (282 sider)

Fields, D & Robbins, Duffy (2007): Speaking to Teenagers: How to Think About, Create, and Deliver Effective Messages. Grand Rapids: Zondervan (256 sider)

Birkedal, Erling (2020) Religiøsitet fra barndom til voksen – tretten livshistorier om tro og livstolkning. IKO forlaget (232 sider)

Root, Andrew (2013): Unpacking Scripture in Youth Ministry. Zondervan (128 sider)

Yaconelli, M (2006): Contemplative Youth Ministry: Practicing the Presence of Jesus. Grand Rapids: Zondervan. (251 sider)

 

Supplerende litteratur

Willer, T & Østergaard (2004): Jeg tror på det hele – Gud, skæbnen og de syv bud. Frederikberg: Unitas Forlag.

Fowler, James (1996): Faithful Change: The Personal and Public Challenges of Postmodern Life. Nashville: Abingdon Press. (338 pp).

Rambo, Lewis R. (1993): Understanding Religious Conversion. New Haven & London: Yale University Press. (272 pp).

Robbins, Duffy (1990): Ministry of Nurture. Grand Rapids: Zondervan (183 pp).

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.