VEL1210

Den verdibevisste organisasjonen

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Årsstudium i verdibevisst endringsledelse (60 stp/ECTS)
Årsstudium i menighetsledelse (60 stp/ECTS)
Årsstudium i kristent barne- og ungdomsarbeid (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Roald Zeiffert og Jan Inge Jenssen
 • Søknadsfrist:
  Søknadsfristen for vårsemesteret er 1. desember.
  Søknadsfristen for høstsemesteret er 15. april.
  Løpende opptak fram mot kursets oppstart.

Eksamen

Skrive en oppgave på 3000 ord. 100%. A-F

Omfang

48 undervisningstimer

Arbeidskrav

Skrive ett foruminnlegg (minimum 150 ord), og kommentere på to andre (hver på min. 100 ord)

Redusert undervisning: oppgave på 2500 ord

Emnebeskrivelse

Emnet VEL1210 gir en innføring i temaer som oppgaver, teknologi, mål og effektivitet i organisasjoner. Videre vil faget behandle temaer som organisasjonsstruktur, organisasjonskultur, kommunikasjon, organisasjonslæring, makt og konflikt i organisasjoner. Faget legger også til rette for at studenten får en dypere forståelse av hvordan endrings- og beslutningsprosesser former organisasjoner. Spesiell vekt vil bli lagt på hvordan organisasjonsfaget kan brukes innen kirke og frivillige organisasjoner.

.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studiet skal gi kunnskap om…

 • organisering og hvordan organisering bidrar til å bygge og utvikle organisasjoner
 • organisasjonskultur, hvordan organisasjonskultur bygges og utvikles og hvordan det bidrar til å utvikle organisasjoner
 • visjoner, mål og verdier i en organisasjon, og hvordan disse kan understøtte og forme organisasjonen
 • mål og strategi, og hvordan strategiarbeid kan utvikles og organiseres og understøtte organisasjonens utvikling
 • endringsledelse og læring og hvordan man arbeider med endringsmotstand
 • andre sentrale organisasjonsteoretiske begreper og teorier om maktforhold, motivasjon, beslutninger og læring
 • hvordan organisasjonstype og situasjon påvirker organisering (spesielt med tanke på kirkelig kontekst)

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens evne til å…

 • reflektere etisk over organisasjonsutvikling
 • reflektere over hvordan man påvirker en organisasjon med hensyn til visjon, mål, verdier, strukturer og gode systemer for medarbeideroppfølging
 • forstå hvordan grunnleggende etiske, ideologiske og teologiske forhold har betydning for utviklingen av frivillige organisasjoner og kirker

.

Generell kompetanse

Studiet skal bidra til å:

 • utvikle forståelse for hvordan organisering av virksomheter påvirker deres resultater
 • utvikle en respekt for nødvendigheten av og spenningen mellom struktur og fleksibilitet i organisasjoner
 • skape forståelse for hvordan organisering bl.a. må forstås i lys a hvilken type virksomhet som drives (bedrift, offentlig virksomhet, frivillighet/kirke)

.

Undervisningsform

Undervisning gis i form av interaktive forelesninger, og i form av ett eller flere veiledet casestudier. Emnet består av til sammen 48 undervisningstimer.

.

Pensumlitteratur

Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan (2019). Hvordan organisasjoner fungerer. Fagbokforlaget. 5. utgave. Kapittel 12 om ledelse er ikke pensum. Ca. 550 sider.

Artikler (72 sider):

Kotter, John P. (Jan. 2007). Leading Change. Why Transformation Efforts Fail. Harvard Business Review. 10 sider

Jenssen, Jan Inge (2017). Organisering og ledelse i kirken. (17 sider)

Jenssen, Jan Inge (2017). Menighetsstruktur. (21 sider)

Råmunddal, Lars (2015): Hva handler menighetsutvikling egentlig om? En drøfting av ulike strategiske tilnærminger til menighetsutvikling i lys av en helhetlig ekklesiologisk modell. Scandinavian Journal of Leadership and Theology (24 sider).

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.