VEL1220

Verdibevisst ledelse

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)
Årsstudium i verdibevisst endringsledelse (60 stp/ECTS)
Årsstudium i menighetsledelse (60 stp/ECTS)
Årsstudium i kristent barne- og ungdomsarbeid (60 stp/ECTS)
Årsstudium i misjon og kirke (60stp/ECTS)
Årsstudium i teologi (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo / HLT Stavanger
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Truls Åkerlund og Karl Inge Tangen
 • Søknadsfrist: Løpende opptak fram mot studiestart
 • Oppstart: Se semesterplanen
 • Kontakt opptak@hlt.no ved spørsmål eller interesse.

Eksamen

Studenten skal:  

Gjennomføre og bestå skoleeksamen på 5 timer (vurderes A-F) Karakteren teller 100%. 

Omfang

40 undervisningstimer (ved HLT-kompetanse eller redusert gjennomføring er omfanget 24 undervisningstimer) 

Arbeidskrav

 • Delta i forumdiskusjoner på Moodle  
 • Skrive refleksjonsoppgave om personlig utvikling som leder. 
 • Redusert undervisning: Oppgave 2500 ord. Oppgaveordlyden skal være klar senest 3 uker før innleveringsfrist. Oppgaven vurderes bestått/ikke bestått. 

Emnebeskrivels

Emnet VEL1220 gir en innføring i verdibevisst ledelse og selvledelse. Vi vil jobbe med spørsmål om hva som kjennetegner en god leder og hvordan ledelse kan bidra til utvikling av kirke, organisasjoner og samfunn. Emnet vil gjennomgå ulike perspektiver, modeller og teorier for å sette studenter bedre i stand til å analysere forskjellige tilnærminger til ledelse, samt identifisere hva slags kompetanse ledere må utvikle. Studenter vil også lære å reflektere kritisk og konstruktivt i møte med slike ledelsesmodeller. Endelig skal emnet hjelpe studenten til å reflektere over egen ledelsesutvikling, og således bidra til livslang læring og verdibevisst ledelse i organisasjons- og samfunnsliv.  

 

Læringsutbytte 

En student som har fullført emnet VEL1220 Verdibevisst ledelse skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap 

Studenten: 

 • har god kjennskap til organisasjonsledelse som forsknings- og praksisfelt, herunder innføring i grunnleggende ledelsesteorier og forskningstradisjoner 
 • har god kunnskap om verdibevisst ledelse og forståelse for etterfølgerens rolle i ledelsesrelasjonen  
 • kjenner til teologiske perspektiver på ledelse og forholdet mellom ledelse, etikk og spiritualitet 
 • har kunnskap om ulike aspekter ved lederrollen, inklusive teologiske, kulturelle organisatoriske og relasjonelle dimensjoner 

 

Ferdigheter 

Studenten: 

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg  
 • har evne til å reflektere etisk og teologisk over lederrollen – herunder kritisk refleksjon rundt makt, verdier og kjønnsdimensjoner i ledelse – også i eget lederskap 
 • kan integrere og reflektere over ulike hensyn og etiske dilemmaer i ledelse, inkludert forholdet mellom produksjonsorientering og hensyn til medarbeideren som medmenneske 
 • har evne til å vurdere forholdet mellom normative, deskriptive og diskursive sider ved ledelsesteori, samt evne til å reflektere over egen ledelse og ledelsesutvikling 

 

Generell kompetanse 

Studenten:  

 • kan utvikle holdninger som motiverer til tjeneste og ledelse i kirke, organisasjonsliv og/eller samfunn 
 • kan drøfte en balansert moralsk tilnærming til å utøve innflytelse på ulike nivåer 
 • viser forståelse for å utvikle empati, samt dyder som ydmykhet, respekt og rettferdighet, i en lederrelasjon 

 

Undervisningsform  

Undervisning gis i form av interaktive forelesninger, gruppesamtaler og casestudier. Emnet består av til sammen 40 undervisningstimer. Ved redusert undervisningsløp tilbys 24 undervisningstimer.  

 

Pensumlitteratur  

Clinton, J. R. (2012). The making of a leader: Recognizing the lessons and stages of leadership development (Rev. utg.). Colorado Springs, CO: NavPress, kap. 1-2, Appendix D (28 sider) 

Kessler, V. (2013). Pitfalls in “Biblical” leadership. Verbum et Ecclesia, 34(1), 1–7. https://doi.org/10.4102/ve.v34i1.721 (8 sider) 

Northouse, Peter (7. utg. eller nyere). Leadership. Theory and Practice. London: Sage, (sidetall 8. utg.) s. 1- 116, 139-256, 293-370, 403-469 (380 sider)  

Sirris, S. (2022). Profesjon og ledelse i Den norske kirke: Organisering av arbeid i en kirke i endring. I Nordic Open Access Scholarly Publishing. Cappelen Damm Akademisk/NOASP, kap 10 (20 sider. Tilgjengelig på https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/154) 

Sirris, S., & Askeland, H. (Red.). (2021). Kirkelig organisering og ledelse: Et verdibasert og praksisorientert perspektiv. Cappelen Damm Akademisk/NOASP, kap 7-8 (44 sider. Tilgjengelig på https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/129) 

Smidsrød, Åse Miriam (2016): “For Such a Time as This”: Gender Issues in Twenty-First Century Norwegian and Swedish Pentecostal Churches, Pentecostudies, vol 15, no2, s. 200 -217 (18 sider) 

Strand, T. (2015). Å lede er å bruke makt. I S. Einarsen & A. Skogstad (red.), Ledelse på godt og vondt: Effektivitet og trivsel (2. utgave, s. 171–190). Fagbokforlaget (20 sider) 

Sund, B. (2019). Typisk norsk å være (selv)god: En liten bok om den norske lederstilen. Oslo: Cappelen Damm akademisk, s. 9-106 (98 sider)  

Tangen, K. I. (2023). S-E-R-V-E a theoretical framework for Christian leadership. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 10, 605–631. https://doi.org/10.53311/sjlt.v10.106 

Tangen, K.I (2017) Leadership as idolatry, the case of Stalinism and Beyond, Scandinavian Journal of Leadership and Theology, 4 (17 sider)  

Tangen, K. I. (2019). Servant leadership and power: An introductory theological analysis. Scandinavian Journal of Leadership and Theology, 6 (30 sider) 

Yukl, G. (2012). Effective leadership behavior: What we know and what questions need more attention. Academy of Management Perspectives, 26(4), 66–85 (20 sider) 

Åkerlund, T. (2014). Leadership in Corinth: Reciprocity and Leader-Member Exchange in 2 Corinthians 6:11-13. Journal of Biblical Perspectives in Leadership, 6(1), 162–175 (14 sider) 

Åkerlund, T. (2016). “To live lives worthy of God:” Leadership and Spiritual Formation in 1 Thessalonians 2:1-12. Journal of Spiritual Formation & Soul Care, 9(1), 18–34 (17 sider) 

Åkerlund, T., & Tangen, K. I. (2018). Charismatic cultures: Another shadow side confessed. Pneuma, 40(1–2), 109–129 (21 sider) 

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.