VEL1220

Verdibevisst ledelse

(10 stp/ECTS)

Inngår i følgende studieprogram:
Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)
Årsstudium i verdibasert endringsledelse (60 stp/ECTS)
Årsstudium i menighetsledelse (60 stp/ECTS)
Årsstudium i kristent barne- og ungdomsarbeid (60 stp/ECTS)
Årsstudium i teologi (60 stp/ECTS)


 • Sted: Oslo

Eksamen

Skrive en oppgave på 2.500 ord

Omfang

48 undervisningstimer

Læringsutbytte

Studier i emnet har som målsetning å gi følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studiet skal gi:

 • kunnskap om organisasjonsledelse som forsknings- og praksisfelt, herunder innføring i grunnleggende ledelsesteorier og forskningstradisjoner
 • god kunnskap om teorier om karismatisk, transformativ, tjenende og dydsetisk ledelse
 • kjennskap til teologiske perspektiver på ledelse og forholdet mellom ledelse, etikk og spiritualitet
 • forståelse for ledelse som skapende og konstruktiv innflytelse – og for potensielle farer ved slik maktutøvelse
 • kunnskap om ulike lederidealer i ulike kulturer og om å lede i et kulturelt mangfold
 • forståelse for etterfølgerens rolle i ledelsesrelasjonen
 • kunnskap om ulike dimensjoner ved lederrollen, inklusive teologiske, narrative, organisatoriske og relasjonelle dimensjoner
 • kjennskap til aktuelle praktiske tolkninger av Jesus som et forbilde for ledere

 

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens:

 • evne til selvledelse og til å forstå egen utvikling som leder
 • evne til å reflektere etisk og teologisk over lederrollen – herunder kritisk refleksjon over verdier og makt, også i eget lederskap
 • evne til å integrere og reflektere over ulike hensyn og etiske dilemmaer i ledelse, inkludert forholdet mellom produksjonsorientering og hensyn til medarbeideren som medmenneske
 • evne til å reflektere over forholdet mellom normative, deskriptive og diskursive sider ved ledelsesteori
 • evne til å reflektere over kjønnsdimensjoner i ledelse
 • ferdigheter til å lede i organisasjoner

 

Generell kompetanse

Studiet skal bidra til:

 • å utvikle holdninger som motiverer til tjeneste og ledelse i kirke, organisasjonsliv og samfunn
 • en balansert moralsk tilnærming til å utøve innflytelse på ulike nivåer
 • å utvikle empati, samt dyder som ydmykhet, respekt og rettferdighet

 

Emnebeskrivelse

Emnet VEL1220 gir en innføring i verdibevisst ledelse og selvledelse. Vi vil jobbe med spørsmål om hva som kjennetegner en god leder og hvordan ledelse kan bidra til utvikling av kirke, organisasjoner og samfunn. Emnet vil gjennomgå ulike perspektiver, modeller og teorier for å sette studenter bedre i stand til å analysere forskjellige tilnærminger til ledelse, samt identifisere hva slags kompetanse ledere må utvikle. Studenter vil også lære å reflektere kritisk og konstruktivt i møte med slike ledelsesmodeller. Endelig skal emnet hjelpe studenten til å reflektere over egen ledelsesutvikling, og således bidra til livslang læring og verdibevisst ledelse i organisasjons- og samfunnsliv.

 

Undervisningsform

Undervisning gis i form av interaktive forelesninger, gruppesamtaler og casestudier. Emnet består av til sammen 48 undervisningstimer.

 

Pensumlitteratur

Bolden, R., Hawkins, B., Gosling, J., & Taylor, S. (2011). Exploring leadership: Individual, organizational & societal perspectives. Oxford: Oxford University Press, s. 1-41, 56-59, 73-77, 84-91, 130-165 (112 sider)

Clinton, J. R. (2012). The making of a leader: Recognizing the lessons and stages of leadership development (Rev. utg.). Colorado Springs, CO: NavPress, kap. 1-2, Appendix D (28 sider)

Kessler, V. (2013). Pitfalls in “Biblical” leadership. Verbum et Ecclesia, 34(1), 1–7. https://doi.org/10.4102/ve.v34i1.721 (8 sider)

Northouse, Peter (6. utg. eller nyere). Leadership. Theory and Practice. London: Sage, (sidetall 8. utg.) s. 1- 116, 139-256, 293-370, 403-469 (380 sider)

Moore, Geoff (2008): Reimagining the morality of management: A modern virtue-ethics approach. Business Ethics Quarterly, Vol 18, No.4, 483-511. (28 sider)

Smidsrød, Åse Miriam (2016): “For Such a Time as This”: Gender Issues in Twenty-First Century Norwegian and Swedish Pentecostal Churches, Pentecostudies, vol 15, no2, s. 200 -217 (18 sider)

Strand, T. (2015). Å lede er å bruke makt. I S. Einarsen & A. Skogstad (red.), Ledelse på godt og vondt: Effektivitet og trivsel(2. utgave, s. 171–190). Fagbokforlaget (20 sider)

Sund, B. (2019). Typisk norsk å være (selv)god: En liten bok om den norske lederstilen. Oslo: Cappelen Damm akademisk, s. 9-106 (98 sider)

Tangen, Karl Inge (2014): Om å konseptualisere ledelse i lys av etikk og spiritualitet. Scandinavian Journal of Leadership and Theology, 1 (14 sider)

Tangen, K.I (2017) Leadership as idolatry, the case of Stalinism and Beyond Scandinavian Journal of Leadership and Theology, 4 (17 sider)

Tangen, K. I. (2019). Servant leadership and power: An introductory theological analysis. Scandinavian Journal of Leadership and Theology, 6 (30 sider)

Yukl, G. (2012). Effective leadership behavior: What we know and what questions need more attention. Academy of Management Perspectives, 26(4), 66–85 (20 sider)

Åkerlund, T. (2014). Leadership in Corinth: Reciprocity and Leader-Member Exchange in 2 Corinthians 6:11-13. Journal of Biblical Perspectives in Leadership, 6(1), 162–175 (14 sider)

Åkerlund, T. (2016). “To live lives worthy of God:” Leadership and Spiritual Formation in 1 Thessalonians 2:1-12. Journal of Spiritual Formation & Soul Care, 9(1), 18–34 (17 sider)

Åkerlund, T., & Tangen, K. I. (2018). Charismatic cultures: Another shadow side confessed. Pneuma, 40(1–2), 109–129 (21 sider)

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.