VEL1230 - Oslo

Verdibevisst team- og personalledelse

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Årsstudium i verdibevisst endringsledelse (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: David Aanje
 • Andre forelesere: Truls Åkerlund og Reidar Hillesund

Eksamen

Skrive en analyse av case-oppgave i gruppe der relevant pensumlitteratur appliseres (3000 ord). 100%. A-F.

Omfang

36 undervisningstimer, pluss 12 timer case-oppgave

Arbeidskrav

Delta i casearbeid i gruppe, tilsvarende 12 timer. Innlevering av felles prosjektrapport. Bestått/ikke bestått.

Redusert undervisning: Oppgave 2500 ord. Bestått/ikke bestått.

Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i teamutvikling og personalledelse. Studenten vil gjennom forelesninger og caseoppgaver utvikle kunnskap om, og erfaring med, hvordan man som leder kan bygge effektive team og inngå i samarbeidsprosesser, og om hvordan man kan bidra til medarbeideres utvikling. Emnet presenterer teorier og modeller for god forvaltning av menneskelige ressurser (HR) og teamutvikling. Emnet hjelper lederen til å tenke som en sosial arkitekt og til å legge til rette for at andre kan bidra til å bygge gode og trygge fellesskap som mennesker frivillig vil forplikte seg til og tilhøre.

.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studiet skal gi

 • god kunnskap om hvordan effektive team utvikles og ledes
 • kunnskap om personalledelse, personalpolitikk og kompetanseutvikling
 • kjennskap til ulike roller og faser i et teamarbeid og hvordan man kan håndtere disse
 • kjennskap til problemer med gruppedynamikk, inklusivt tendenser til «groupthink» og til hvordan man kan håndtere dette
 • kjennskap til etiske teorier og etisk bevissthet på HR-feltet
 • kjennskap til ledelse og utvikling av virtuelle team
 • kjennskap til rekruttering, arbeidsrett, HMS, arbeidsmiljø og medarbeiderveiledning

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens evne til å

 • lede gode og effektive team
 • leve og lede med mot, omsorg og ydmykhet som grunnholdninger
 • forvalte og utvikle menneskelige ressurser (HR)

.

Generell kompetanse

Studiet skal gi en større evne til å reflektere

 • kritisk og konstruktivt i forhold til gruppedynamikk
 • over egne holdninger og over hvilke grunnholdninger man vil utvikle
 • over sterke og svake sider i samspill med andre

.

Undervisningsform

Det legges opp til læring i teori og praksis gjennom en blanding av interaktive forelesninger (36 timer) og erfaringsbasert læring gjennom rollespill, øvelser og en veiledet case-oppgave (12 timer).

.

Pensumlitteratur

Elstad, B. (2010). Ledelse og styring av frivillig arbeidskraft. I G. Ladegård & S. I. Vabo (red.), Ledelse og styring (pp. 191–203). Fagbokforlaget (13 sider, kompendium).

Gloppen, K. J. (2020). HRM i norsk arbeidsliv. Cappelen Damm Akademisk, s. 13-25, 274-292 (32 sider, kompendium).

Johansen, Olav & Sætersdal, Helene (red.) (2018, 2. utg.). HR og personalledelse. Bergen: Fagbokforlaget, s 19-36, 55-302 (266 sider).

Kaufmann, G., & Kaufmann, A. (2015). Psykologi i organisasjon og ledelse (5. utg.). Fagbokforlaget, s. 325-364 (40 sider, kompendium).

 Sjøvold, E. (2022). Teamet: Utvikling, effektivitet og endring i grupper (2. utg.). Universitetsforlaget, s. 18-81, 98-270, 373-383 (248 sider).

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.