VEL1240

Administrasjon og økonomistyring

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Årsstudium i verdibevisst endringsledelse (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Oppstart: Våren 2023

Eksamen

Skrive en oppgave på 3000 ord. 100%. A-F.

Omfang

48 undervisningstimer

Arbeidskrav

Redusert undervisning: Oppgave 2500 ord. Bestått/ikke bestått.

Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i hvordan virksomheter utvikles gjennom utvikling av strategisk ledelse, ulike planverktøy og oppfølgingssystemer. Det legges vekt på vise hvordan ulike systemer bidrar til drift og utvikling av virksomheters ulike deler og helhet. For økonomisk styring drøftes temaer som finansregnskap, kostnadsstruktur, etterspørsels- og pristeori, økonomiske beslutninger, risiko- og lønnsomhetsanalyser og driftsregnskap. I emnet gis det også en grunnleggende innføring i HMS-arbeid med temaer som internkontroll, samfunnsansvar, medvirkning, verktøy for HMS-planlegging, mv. De ulike temaenes relevans for ledelse av kirker og frivillige organisasjoner vil bli drøftet i dette emnet.

.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studiet skal gi kunnskap om:

 • ulike tilnærminger og metoder for utvikling av virksomheter gjennom strategi, planlegging, og oppfølging.
 • ulike begreper og metoder for økonomisk styring av virksomheter
 • modeller for forbedring av helse, miljø og sikkerhet
 • å lese og tolke enkle likviditetsregnskap, resultatregnskap og balanseregnskap
 • forskjellen mellom strategi som plan og strategi som mønster
 • hvordan strategiprosesser kan ledes og fasiliteres gjennom utforming av visjon, mål, oppdrag, prinsipper og etiske retningslinjer

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens evne til å:

 • kunne forstå hvordan strategier, planlegging, og oppfølging kan bidra til drift og utvikling av virksomheter
 • kunne forstå hvordan ulike systemer kan anvendes for å bidra til styring av deler av virksomheten og deres helhet
 • prognostisere, budsjettere og følge opp økonomien i en virksomhet
 • forbedre forholdene i en virksomhet med hensyn til helse, miljø og sikkerhet.
 • analysere og forstå strategiske valg for virksomheter og organisasjoner

.

Generell kompetanse

Studiet skal bidra til å:

 • utvikle forståelse for betydningen av gode arbeidsforhold, økonomisk ansvarlighet, bærekraftig styring og konstruktiv gruppedynamikk

.

Undervisningsform

Undervisningen gis i form av interaktive forelesninger i emnet, og i form av ett eller flere veiledet casestudier. Emnet består av til sammen 48 undervisningstimer.

.

Pensumlitteratur

Altinn-guiden: budsjettguiden (10 sider), regnskapsguiden (22 sider), arbeidsgiverguiden (12 sider).

Hoff, Kjell Gunnar (2021). Strategisk økonomistyring. 3 utg. Oslo: Universitetsforlaget (ca. 486 sider)

Fordelingsutvalget (2006). Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner. (31 sider)

Knudsen, H. og Flåten, B.T. (2015). Strategisk ledelse. Oslo: Cappelen-Damm. Kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 og 17. (233 sider)

Jenssen, Jan Inge (2019). How Can Strategic Leadership be Applied to the Development of the Local Church? A Discussion of Content and Process (ca. 20 sider)

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.