VEL1240

Økonomi og virksomhetsstyring

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Årsstudium i verdibevisst endringsledelse (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Truls Liland
 • Søknadsfrist: Løpende opptak fram mot studiestart
 • Oppstart: Se semesterplanen
 • Kontakt opptak@hlt.no ved spørsmål eller interesse.

Eksamen

Skrive en oppgave på 3000 ord. 100%. A-F.

Omfang

48 undervisningstimer

Arbeidskrav

Redusert undervisning: Oppgave 2500 ord. Bestått/ikke bestått.

Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i hvordan virksomheter kan utvikles gjennom strategisk ledelse, ulike planverktøy og oppfølgingssystemer. Det legges vekt på å vise hvordan prinsipper for god virksomhetsstyring henger sammen med sunn drift og nødvendig utvikling av organisasjoner. For økonomisk styring drøftes temaer som finansregnskap, kostnadsstruktur, økonomiske beslutninger, risiko- og lønnsomhetsanalyser og driftsregnskap. I emnet gis det en grunnleggende innføring i strategisk ledelse, økonomisk teori og virksomhetsstyring. De ulike temaenes relevans for ledelse av kirker og frivillige organisasjoner vil bli vektlagt i dette emnet.

.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studiet skal gi kunnskap om:

 • ulike tilnærminger og metoder for utvikling av virksomheter gjennom strategi, planlegging og oppfølging.
 • viktige begreper og metoder for økonomisk styring av virksomheter
 • prinsipper for sunn og helhetlig virksomhetsstyring
 • å lese og tolke enkle likviditetsregnskap, resultatregnskap og balanseregnskap
 • forskjellen mellom strategi som plan og fremvoksende strategier
 • hvordan strategiprosesser kan ledes og fasiliteres gjennom utforming av visjon, mål, oppdrag/virksomhetsidé og etiske retningslinjer

.

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens evne til å:

 • kunne forstå hvordan strategier, planlegging og oppfølging kan bidra til drift og utvikling av virksomheter
 • kunne forstå hvordan ulike systemer kan anvendes for å bidra til styring av deler av virksomheten og deres helhet
 • planlegge, budsjettere og følge opp økonomien i en virksomhet
 • forklare og anvende relevante teorier og modeller for endringsprosesser i ulike virksomheter
 • analysere og forstå strategiske valg for organisasjoner

.

Generell kompetanse

Studiet skal bidra til å:

 • utvikle forståelse for betydningen av gode arbeidsforhold, økonomisk ansvarlighet, bærekraftig styring og konstruktiv gruppedynamikk

.

Undervisningsform

Undervisningen gis i form av interaktive forelesninger i emnet, og i form av ett eller flere veiledet casestudier. Emnet består av til sammen 48 undervisningstimer.

.

Pensumlitteratur obligatorisk

Hoff, Kjell Gunnar (2021). Strategisk økonomistyring. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget (ca. 486 sider)

Jenssen, Jan Inge (2019). How Can Strategic Leadership be Applied to the Development of the Local Church? A Discussion of Content and Process  i Scandinavian Journal of Leadership and Theology, 2019 (ca. 20 sider)
https://www.sjlt-journal.com/index.php/sjlt/article/view/42

Knudsen, Harald og Flåten, Bjørn Tore (2015). Strategisk ledelse. Oslo: Cappelen-Damm. kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 og 17 (233 sider)

Liland, T. (2021). The Greatest Is the Servant of All. Servant Leadership Biblical perspectives and Hans Nielsen Hauge. In Grytten, O. H. and Liland, T. (eds). In the Legacy of Hans Nielsen Hauge. Entrepreneurship in Economics, Management, Education, and Politics. Bergen: Bodoni forlag. (ca. 20 sider) https://www.researchgate.net/publication/355046269_The_Greatest_Is_the_Servant_of_all Servant_Leadership_Biblical_perspectives_and_Hans_Nielsen_Hauge

:

Pensumlitteratur (anbefalt)

Gjønnes, S. H. og Tangenes, T. (2014). Økonomi- og virksomhetsstyring: Strategistøtte ved prestasjonsstyring, ressursstyring og beslutningsstøtte. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget.
(761 sider).

Hunnes, John A. and Liland, T. (2021). On the Purpose of the Firm. The Case of Hans Nielsen Hauge. In Grytten, O. H. and Liland, T. (eds). In Grytten, O. H. and Liland, T. (eds). In the Legacy of Hans Nielsen Hauge. Entrepreneurship in Economics, Management, Education, and Politics. Bergen: Bodoni forlag. (13 sider) https://www.researchgate.net/publication/355046391_On_the_Purpose_of_the_Firm_The_Case_of_Hans_Nielsen_Hauge

Liland, T. (2020). Den gode husholder som modell for bedrifters samfunnsansvar: Haugiansk samfunnsengasjement for vår tid. Hagesæther, G., Innerdal, G. and Kvam, B. (eds.). NLA

Høgskolen. Fagutvikling og sjølvforståing på kristen grunn. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, s. 326–351. (ca. 22 sider)
https://nla.brage.unit.no/nla-xmlui/bitstream/handle/11250/2733107/102-Chapter%20Manuscript-3708-1-10-20200617.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.