VEL1250

Coaching, veiledning og ledelse

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Årsstudium i verdibevisst endringsledelse (60 stp/ECTS)


 • Sted: HLT Oslo
 • Språk: Norsk
 • Emneansvarlig: Truls Åkerlund
 • Søknadsfrist: 1. august
 • Oppstart: Semesterstart er mandag 14. august. Konkret oppstartsdato kommer i løpet av mai.
 • Etter 1. august er det løpende opptak fram mot studiestart.

Eksamen

 • Gjennomføre og bestå muntlig/praktisk eksamen. 100%. A-F.
Studenter som kan dokumentere relevant og tilstrekkelig praksis og opplæring innenfor coaching/veiledning, kan gjennom enkeltvedtak gis rett til å ta eksamen i faget. I slike tilfeller erstattes evalueringsformene ovenfor med en seks timers skoleeksamen.

Omfang

48 timer undervisning

Arbeidskrav

 • Skrive et refleksjonsnotat (1000-1500 ord) hvor studenten reflekterer over og vurderer egen praksis i lys av relevant litteratur. Vurderes bestått/ikke bestått
 • Delta i praktiske øvelser
 • Gjennomføre minst fem timer coaching/veiledning i tillegg til undervisningen

Emnebeskrivelse

Nyere ledelsesteorier legger vekt på å utvikle medarbeidere, ikke bare få jobben gjort. Når mennesker søker mening og modning i arbeid og frivillig engasjement, er det avgjørende at ledere har evne og kompetanse til å fungere som relasjonsbyggere og prosessledere. Emnet introduserer deltakerne for coaching- og veiledningsteori, og gir dem mulighet til å reflektere over disse rollene i eget liv og ledelse. Det legges vekt på å tilegne seg praktiske redskaper gjennom bruk i og utenfor klasserommet.

.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studiet skal gi

 • kunnskap om ulike teorier, modeller og metoder innenfor coaching- og veiledningsfeltet
 • kjennskap til filosofiske, psykologiske, pedagogiske og teologiske perspektiver på veiledning og coaching
 • kunnskap om faser i og organisering av coaching- og veiledningsprosesser
 • forståelse for hvordan coaching og veiledning kan inngå i, og bidra til, organisasjonsledelse

..

Ferdigheter

Studiet skal styrke studentens

 • praktiske og etiske kompetanse og refleksjon i rollen som veileder og coach
 • kommunikasjonsferdigheter i veiledning og coaching, herunder aktiv lytting og bruk av effektfulle spørsmål
 • evne til å vurdere, planlegge og iverksette coaching- og veiledningstiltak ut fra aktuelle utviklings- og endringsbehov, i tråd med etiske krav og retningslinjer

.

Generell kompetanse

Studiet skal

 • gi studenten større innsikt i hvordan hun/han opplever og oppleves i møte med andre mennesker og deres utfordringer
 • større respekt og interesse for å møte andre mennesker på deres premisser
 • styrke studentens evne til å tenke kritisk rundt coaching og senmoderne individualisme, samt bidra til etisk og teologisk refleksjon omkring de utfordringer som oppstår mellom mennesker i coaching- og veiledningsrelasjoner

Undervisningsform

Undervisningen gjennomføres ved hjelp av varierte arbeidsformer som forelesninger, plenumsdiskusjoner, gruppearbeid og caseøvelser hvor studentene får utviklet sine ferdigheter som coach og veileder gjennom praktisk trening og reelle veiledningssituasjoner.

.

Pensumlitteratur

Gjerde, S. (2010) Coaching, hva hvorfor hvordan. Bergen: Fagbokforlaget. 2.utg., ss. 11-283 (263 sider)

Mathisen, P. og Kristiansen, A. (2005) ”Etiske retningslinjer i profesjonelle veiledningsforhold”, Norsk pedagogisk tidsskrift 89(3), ss. 221-230 3 (10 sider)

Molly-Søholm, T., Schelde Andersen, H., & Molly-Søholm, A. (2008). «Ledelsesbaseret coaching – når   coaching skal fungere som ledelsesdisciplin», Erhvervspsykologi, 6(2), 4–31 (28 sider)

Pagis, M. (2016). Fashioning futures: Life coaching and the self-made identity paradox. Sociological Forum, 31(4), 1083–1103. https://doi.org/10.1111/socf.12297 (21 sider)

Pettersen, R. C. og Løkke, J. A. (2019). Veiledning i praksis: grunnleggende ferdigheter. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget, ss. 13-123, 156-183 (139 sider)

Rønning, R. (2005) «Coaching – et ullent begrep og en risikabel praksis». Magma (4) (14 sider)

Schnoor, M., & Haslebo, G. (2007). «Lederen som coach – forskellige vinkler på magt og etik»,  Erhvervspsykologi, 5(2), 22–43 (22 sider)

Skagen, K. (2013). I veiledningens landskap: innføring i veiledning og rådgivning. 2. utg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, ss. 11-31, 91-131, 146-155, 168-184 (99 sider)

Tangen, K. I. (2010). “Integrating life coaching and practical theology without losing our theological integrity.” Journal of Biblical Perspectives on Leadership, 3(1), ss. 13–32 (20 sider)

Åkerlund, Truls (2010): “Læring langs veien” Lederskap 8(4), 32-34 (3 sider)

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.