Permisjon og studieavbrudd

Studenter kan søke om inntil ett års permisjon fra studiet i løpet av studietiden. Utover dette, så kan studenter som får barn under studiene få rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn. Permisjon skal også gis ved førstegangstjeneste, langvarig dokumentert sykdom og andre tungtveiende grunner.

Studenter med studentvisum har normalt ikke mulighet til å søke om permisjon, men unntakene er langvarig dokumentert sykdom og fødselspermisjon. For andre tungtveiende grunner, så kan permisjon innvilges i noen tilfeller i opptil ett år, men kun i tilfeller hvor studenter har ellers normal studiegjennomføring. Se UDI regelverket under:

UDI 2010-101 Oppholdstillatelse til studenter

8.1.1.

En søker som følger normal studieplan og avlegger 30 studiepoeng per semester, anses for å ha god studieprogresjon.

Dersom søkeren er forsinket i studiene, må han/hun i en eventuell søknad oppgi hvorfor han/hun er forsinket. Årsaken til forsinkelsen skal, i den grad det lar seg gjøre, dokumenteres. Basert på omfanget av forsinkelsen og årsaken til denne, vil det gjøres en vurdering av hvorvidt søknaden kan fornyes eller ikke. Forsinkelser opptil ett år kan godtas dersom det foreligger gode grunner til det.

Forsinkelse med mer enn ett år, som ikke skyldes sykdom med sykemelding eller fødselspermisjon, blir som hovedregel ikke godtatt, og søknaden vil bli avslått.

Søknad om permisjon skal skje skriftlig til studieadministrasjonen via søknadsskjema for dette. Studenter må også sende studieveilederen dokumentasjon som støtter søknaden, f.eks. legeattest, fødselsattest osv.

Studenter som er i permisjon skal ikke betale studieavgift. Dersom studenten har fått innvilget søknaden om grunnet permisjon etter at alle avgiftene ble betalt, kan studenten søke om å få studieavgiften refundert. Studieavgiften til SiO/SiS refunderes ikke.

Studenter som søker permisjon må være oppmerksomme på følgende:

  • Det kan komme endringer i fag- og studieplaner som kan føre til tilpassingsproblemer etter tilbakekomst fra permisjon, for eksempel endring av pensum, arbeidskrav og eksamensformer.
  • Studenter i permisjon er selv ansvarlig for å holde seg orientert om endringer i frister og regler for fag- og studieplaner, samt foreta eventuelle fagvalg.
  • Studenter som ønsker å avlegge eksamen i permisjonstiden, må søke HLT om dette ved å sende epost til eksamen@hlt.no minst 1 måned før ordinær eksamensgjennomføring. Andre frister gjelder for kontinuasjonseksamener. Du finner oversikt over eksamensdatoer for kontinuasjonseksamener og ordinær eksamen i Fellesrom i Moodle. Ved innvilgelse må studenten selv melde seg opp til eksamen innen gjeldende frister.
  • Dersom studenten ønsker å fullføre, men er utenfor fullføringsfristen, må studenten søke om nytt opptak. HLT er da ikke forpliktet til å tilby akkurat de emnene/kursene som var en del av studentens opprinnelige utdanningsplan.