Permisjon / Studieavbrudd | Høyskolen for ledelse og teologi

Permisjon / Studieavbrudd

Det gis anledning til å søke om inntil ett års permisjon fra studiet i løpet av studietiden. Studenter med studentvisum har ikke denne rettigheten. Unntakene er langvarig dokumentert sykdom og fødselspermisjon.

En student som får barn under studiene, har rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn. Permisjon skal også gis ved førstegangstjeneste, sykdom og andre tungtveiende grunner.

Søknad om permisjon skal skje skriftlig til studieadministrasjonen på eget skjema.

Studenter som er i permisjon skal ikke betale semesteravgift. Dersom studenten har fått innvilget søknaden om grunnet permisjon etter at alle avgiftene ble betalt, kan studenten søke om å få semesteravgiften refundert. Semesteravgiften til SiO refunderes ikke.

Studenter som søker permisjon må være oppmerksomme på følgende:

  • Det kan komme endringer i fag- og studieplaner som kan føre til tilpassingsproblemer etter tilbakekomst fra permisjon, for eksempel endring av pensum, arbeidskrav og eksamensformer.
  • Studenter i permisjon er selv ansvarlig for å holde seg orientert om endringer i frister og regler for fag- og studieplaner, samt foreta eventuelle fagvalg.
  • En måned før permisjonstiden utløper skal studenten gi skriftlig bekreftelse på at han/hun ønsker å fortsette studiet etter endt permisjonstid.
  • Studenter som ønsker å avlegge eksamen i permisjonstiden, må søke høyskolen om dette. Ved innvilgelse må studenten selv melde seg opp til eksamen innen gjeldende frister.

Se for øvrig Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi paragraf 2.6.2.