KRI1110 - Oslo

Innføring i Bibelen

Grunnstudium i kristendom/KRLE  (60 stp/ECTS)
Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)


  • Sted: HLT Oslo
  • Språk: Norsk
  • Søknadsfrist: Løpende opptak fram mot studiestart
  • Oppstart: Se semesterplanen
  • Kontakt opptak@hlt.no ved spørsmål eller interesse.

Eksamen

  • skrive en lærerdefinert oppgave på 2000 ord i KRI1111 Innføring i Det gamle testamentet. Oppgaveordlyden skal være klar senest 3 uker før innleveringsfrist. Oppgaven vurderes A-F, og teller 50% av karakteren i KRI1110.  
  • gjennomføre en firetimers (4 t) skoleeksamen.
    Innføring i Det nye testamentet. Skoleeksamen vurderes A-F, og teller 50% av karakteren i KRI1110. 

Omfang

48 undervisningstimer (ved redusert gjennomføring er omfanget 24 undervisningstimer) 

Arbeidskrav

Redusert undervisning har to ekstra arbeidskrav: 2 oppgaver – 1250 ord hver. Oppgavene er lærerdefinerte, og ordlyd skal være klar senest 3 uker før innleveringsfrist. Vurderes bestått/ikke bestått.  

Emnebeskrivelse

Emnet Innføring i Bibelen skal gi en oversikt over historiske og kritiske innledningsspørsmål og sentrale tema i GT og NT, og gjennom dette forberede for videre studier i bibelvitenskap.

Undervisningen i emnet fordeles på kursene Innføring i Det gamle testamentet (5 stp/ECTS) og Innføring i Det nye testamentet (5 stp/ECTS). Emnet danner grunnlag for emnene KRI1120 Bibelfortolkning og TEO2110 Bibelfortolkning – fordypning. Emnet er også et generelt redskapsfag som blir viktig både under fordypningen i kristendom og som en del av den generelle bibelteologiske bevisstheten i tilknytning til de ulike emnene.

Nedenfor er det angitt spesifiserte kursbeskrivelser for hvert enkelt kurs. Her finnes læringsutbytte, undervisningsformer, pensumlitteratur og evaluering nærmere beskrevet.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.