PAL1210

Pastoralt lederskap

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Årsstudium i menighetsledelse (60 stp/ECTS)


  • Sted: HLT Oslo
  • Språk: Norsk
  • Emneansvarlig: Lars Tore Jørgensen og Åse-Miriam Smidsrød
  • Søknadsfrist: 1. august
  • Oppstart: Semesterstart er mandag 14. august. Konkret oppstartsdato kommer i løpet av mai.
  • Etter 1. august er det løpende opptakt fram mot studiestart.

Eksamen

  • Gjennomføre en muntlig eksamen i kurset PAL1211 Sjelesorg. 50%. A-F.
  • Skriftlig oppgave på 1500 ord i kurset PAL1212. A-F. 50%.

Omfang

48 undervisningstimer

Arbeidskrav

Delta i forumdialoger på Moodle i PAL1212, dvs. skrive egne innlegg og kommentere på andres bidrag.

Emnebeskrivelse

Emnet PAL1210 Pastoralt lederskap skal gi en introduksjon til sentrale aspekter ved det å ha en lederfunksjon i en frikirkelig menighet. Dette skjer gjennom kursene PAL1211 Sjelesorg og PAL1212 Pastoralteologi. Målsettingen med faget er å gi studentene et relevant innblikk i de mange og varierte utfordringene som knyttes til pastoral ledelse og diakoni. Dette emnet vil bidra til en utvikling av grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som kan anvendes i møtet med dagens mennesker og dagens utfordringer. Emnet skal videre gi studenten gode redskaper til å kunne arbeide i en menighet. Mer omfattende beskrivelser gis under de ulike kursbeskrivelsene.

.

PAL1211 Sjelesorg (5 stp/ECTS)
PAL1212 Pastoralteologi (5 stp/ECTS)

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.