KRI1030

Kristendomshistorie og konfesjonskunnskap

Grunnstudium i kristendom/KRLE (60 stp)
Bachelor i teologi og ledelse(180 stp)
Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)


  • Sted: HLT Oslo
  • Språk: Norsk
  • Emneansvarlig: David Andersen-Eikeri
  • Andre forelesere: David Aanje, Linda Aadne og Øyvind G. Andersen
  • Søknadsfrist: 1. august
  • Oppstart: Semesterstart er mandag 14. august. Konkret oppstartsdato kommer i løpet av mai.
  • Etter 1. august er det løpende opptak fram mot studiestart.

Eksamen

En sekstimers (6) skoleeksamen. Eksamen er delt opp i 3 timer i KRI1031, 1,5 timer i KRI1032 og 1,5 timer i KRI1033/KRI1034

Omfang

48 undervisningstimer

Redusert undervisning: Se emnebeskrivelser for KRI1031, KRI1032, KRI1033, og KRI1034.

Emnebeskrivelse

Emnet skal på den ene siden gi studenten innføring i, kunnskap om og forståelse for kirkens historie, og på den andre side innsikt i og respekt for de ulike kirkesamfunns konfesjonelle egenart. Valgfagene baptisthistorie eller pinsebevegelsens og den karismatiske bevegelsens historie vil gi en grunnleggende innføring i de respektive kirkesamfunns historie og teologiske egenart.

Emnet settes sammen av 3 kurs hvor to er obligatorisk og det siste er valgfritt. KRI1031 Allmenn kirkehistorie (5 stp/ECTS) og KRI1032 Norsk kirkehistorie (2,5 stp/ECTS) er obligatoriske kurs. I tillegg skal studenten velge mellom ett av kursene:

Som helhet sikter emnet KRI1030 på å gi en oversikt over den historiske utviklingen i kirken fra den første tid og til i dag. Vi følger den kristne kirkes historiske opprinnelse, utvikling og utbredelse, i Europa, verden for øvrig og i Norge.

Se de enkelte kursbeskrivelser for læringsutbytte, undervisningsform og pensumlitteratur.

.

Fulltidsstudier

Normalt studieløp med 30 studiepoeng pr semester hvor du følger all undervisning som normalt.

Deltidsstudier

Et studieløp med færre fag pr semester enn fulltid. Du kan justere opp eller ned antall fag fra semester til semester i studieløpet.

Fulltid / deltid med redusert undervisning

Et alternativ der du bare deltar i om lag halvparten av undervisningstimene, hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Til gjengjeld leveres en ekstra oppgave i faget som vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan velge redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.